Psychological Safety

Psychological Safety1

ความปลอดภัยทางจิตใจ หรือ Psychological Safety เป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งของทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยความปลอดภัยทางจิตใจนี้จะนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมที่รวดเร็วและส่งผลให้ทีมและองค์กรสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น

Check out the latest posts
Suchanya Tangwancharoenchai

Psychological Safety: กุญแจสำคัญในการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง

สำหรับผู้นำที่ต้องการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง ผู้นำจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่าสมาชิกในทีมของตนมีความปลอดภัยทางจิตใจ

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search