Psychological Safety

Psychological Safety6

ความปลอดภัยทางจิตใจ หรือ Psychological Safety เป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งของทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยความปลอดภัยทางจิตใจนี้จะนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมที่รวดเร็วและส่งผลให้ทีมและองค์กรสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น Psychological Safety is one of a key factor of high-performing teams. This can lead to greater innovation and higher adaptable work environment. Ensuring psychological safety is crucial for the well-being and success of organizations.

Check out the latest posts
Chawunrat Anantavarasilpa

หากขาด Psychological Safety ที่ทำงานของคุณจะเป็นอย่างไร?

ตัวอย่าง 3 สถานการณ์ในที่ทำงานที่จะช่วยฉายภาพความปลอดภัยทางใจให้เด่นชัดขึ้น เพื่อทำความเข้าใจว่าหากขาดความปลอดภัยทางใจในที่ทำงานจะเป็นอย่างไร

Chawunrat Anantavarasilpa
Ruchaneeya Leepila
Tareef Jafferi

กำจัดพฤติกรรม Toxic ด้วยพลังของ Soft Skill

เราศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม Toxic และ Soft Skill เพื่อทำความเข้าใจชนวนที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม Toxic และวิธีป้องกันที่ทำงานของคุณจากสิ่งไม่พึงประสงค์เช่นนี้

Suchanya Tangwancharoenchai

Psychological Safety: กุญแจสำคัญในการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง

สำหรับผู้นำที่ต้องการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง ผู้นำจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่าสมาชิกในทีมของตนมีความปลอดภัยทางจิตใจ

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search