วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) คือองค์ประกอบสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ค่านิยม และความเชื่อแก่พนักงานในองค์กร วัฒนธรรมองค์กรก่อเกิดจากผู้บริหาร/ผู้นำองค์กร กลยุทธ์ทางธุรกิจ และสภาพแวดล้องการทำงาน และสร้างผลกระทบต่อขวัญกำลังใจและ Productivity ของพนักงาน องค์กรจึงต้องคอยประเมินและตรวจสอบ Culture เป็นระยะ เพื่อทำให้มั่นใจว่า Culture เป็นไปในแนวทางที่องค์กรต้องการ ตอบโจทย์ธุรกิจและค่านิยมขององค์กร

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน (Performance) การสื่อสาร และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร ในทางกลับกัน วัฒนธรรมองค์กรที่แย่จะบั่นทอนกำลังใจการทำงาน ทำให้ Performance ลดลง และมีการหมุนเวียนพนักงาน (Turnover) สูง

ข้อมูลจากแบบประเมินวัฒนธรรมองค์กรจะทำให้เห็นภาพของวัฒนธรรมองค์กร ณ ช่วงเวลานั้น ๆ ได้ชัดเจนขึ้น และทำให้ทราบจุดที่ต้องพัฒนาและปรับปรุง บทความชิ้นนี้จะให้ข้อมูลภาพรวมของเครื่องมือประเมินวัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วยจุดประสงค์ของแบบประเมิน การทำงานของแบบประเมิน ทำไมองค์กรหลายที่จึงเลือกใช้ ใครจะได้ประโยชน์จากแบบประเมินนี้รวมทั้งวิธีนำไปใช้งาน ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำองค์กร ฝ่ายบุคคล หรือผู้ให้คำปรึกษา (Consultant) หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณและองค์กรของคุณไม่มากก็น้อย โดยบทความชิ้นนี้จะประกอบไปด้วย

 1. แบบประเมินวัฒนธรรมองค์กร (Culture Assessment Tool) คืออะไร?
 2. เป้าหมายของแบบประเมินคืออะไร?
 3. ทำไมองค์กรหลายแห่งจึงใช้แบบประเมินวัฒนธรรมองค์กร?
 4. แบบประเมินวัฒนธรรมองค์กรเหมาะกับใคร?
 5. จัดทำแบบประเมินวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร?
 6. ประโยชน์ของแบบประเมินวัฒนธรรมองค์กรอย่าง MyCulture คืออะไร?

แบบประเมินวัฒนธรรมองค์กร (Culture Assessment Tool) คืออะไร?

แบบประเมินทางวัฒนธรรมช่วยให้องค์กรประเมินและตรวจวัดสภาพของวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบัน แบบประเมินลักษณะนี้โดยปกติจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมที่พบได้บ่อยในองค์กรจากหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นแบบประเมินรายวัน (Daily Pulse Survey) การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป้าหมายก็คือเพื่อให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและรอบด้านเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและระบุจุดแข็งและจุดอ่อน องค์ประกอบที่ถูกประเมินที่พบได้โดยทั่วไปคือ ภาวะผู้นำ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม กระบวนการตัดสินใจและการยึดถือค่านิยมแนวทางเดียวกันกับองค์กร

เครื่องมือเช่นนี้ ฝ่ายบุคคลจะนำไปใช้เพื่อตรวจสอบและระบุว่าส่วนใดของวํฒนธรรมองค์กรแข็งแรงดีแล้ว และส่วนใดยังต้องปรับปรุง

เป้าหมายของแบบประเมินวัฒนธรรมองค์กรคืออะไร?

เพื่อประเมินและตรวจวัดสภาพของวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น

 1. เพื่อประเมินความเข้ากันได้เชิงวัฒนธรรม (Culture Fit) ที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมและความเชื่อของผู้สมัครงานที่มีศักยภาพก่อนที่จะตกลงว่าจ้าง
 2. ประเมินเพื่อทำให้มั่นใจว่าพนักงานใหม่จะไปด้วยกันไปกับรูปแบบและสภาพแวดล้อมการทำงานขององค์กร

ฝ่ายบุคคลจะเข้าใจความเชื่อ ค่านิยมและแนวทางการปฏิบัติในองค์กรที่ได้ดีขึ้นผ่านข้อมูลที่ได้รับจากแบบประเมินข้างต้น และนำข้อมูลที่ได้ไปช่วยประกอบการตัดสินใจเรื่องการสร้างและพัฒนาให้ Culture ไปต่อได้ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มี Productivity และเพิ่มความผูกพันต่องานและองค์กร (Employee Engagement)  เพียงแค่จัดทำแบบประเมินวัฒนธรรมเป็นประจำ องค์กรก็จะมั่นใจได้ว่ามี Culture ที่สนับสนุนเป้าหมายขององค์กร และนำไปสู่ความผูกพันและมีส่วนร่วมในองค์กรของพนักงาน ทำให้องค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จ

ทำไมองค์กรหลายแห่งจึงใช้แบบประเมินวัฒนธรรมองค์กร?

มีหลากหลายเหตุผลที่ผลักดันให้องค์กรจัดทำแบบประเมินวัฒนธรรมองค์กร ตัวอย่างเช่น องค์กรอาจจะหาวิธีการเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงาน และเพิ่ม Employee Engagement หรือ องค์กรอยากระบุปัญหาหรือความท้าทายที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น นอกจากนี้แบบประเมินวัฒนธรรมองค์กรสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยเติมเต็มให้ Culture เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กรได้อีกด้วย และเหตุผลที่พบได้บ่อยครั้งมีดังนี้

 1. เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องพัฒนา: แบบประเมินวัฒนธรรมองค์กรสามารถช่วยระบุว่าส่วนใดของวัฒนธรรมองค์กรที่ขัดขวางเป้าหมายขององค์กร เช่น หากพนักงานรายงานว่า มีความเชื่อมั่นในองค์กรต่ำ หรือการสื่อสารไม่มีคุณภาพ ก็อาจบ่งบอกได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรไม่ได้สนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและการทำงานร่วมกัน (Collaboration)
 2. เพื่อติดตามความก้าวหน้า: หากจัดทำแบบประเมินองค์กรเป็นประจำ องค์กรสามารถตรวจเช็คและติดตามผลของเครื่องมือหรือวิธีการที่องค์กรใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมองค์กรได้
 3. เพื่อทำให้วัฒนธรรมเป็นไปแนวทางเดียวกับเป้าหมายขององค์กร: แบบประเมินลักษณะนี้ ช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร เพื่อช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน (Performance)
 4. เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร: แบบประเมินวัฒนธรรมองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความเห็นและแชร์ประสบการณ์ ซึ่งช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
 5. เพื่อดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้ในองค์กร: วัฒนธรรมองค์กรที่ดีคือปัจจัยหลักที่ช่วยดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้ให้นาน เพียงแค่ประเมินและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเป็นประจำ องค์กรก็สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สามารถดึงดูดให้คนเก่งเข้ามาร่วมงานได้

แบบประเมินวัฒนธรรมองค์กรเหมาะกับใคร?

ผู้ที่ใช้แบบประเมินวัฒนธรรมองค์กรประกอบด้วยหลายกลุ่ม คือ

 1. ผู้บริหารระดับสูง: แบบประเมินจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจผลกระทบของรูปแบบการบริหารของตนเอง รวมถึงช่วยให้ตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กรได้ดียิ่งขึ้น
 2. พนักงานฝ่ายบุคคล: พนักงานฝ่ายบุคคลสามารถนำแบบประเมินไปใช่เพื่อระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Employee Engagement, การรักษาพนักงาน (Retention) และประสิทธิภาพการทำงาน (Performance)

พนักงานก็ใช้ประโยชน์จากแบบประเมินวัฒนธรรมองค์กรได้เช่นเดียวกัน เช่น การให้ข้อมูลและ Feedback ผ่านแบบประเมิน เป็นต้น การทำให้พนักงานมีส่วนร่วมในขั้นตอนการประเมินวัฒนธรรมแบบนี้จะช่วยให้องค์กรเห็นภาพของวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างครอบคลุมรอบด้านมากขึ้น รวมทั้งเข้าใจมากขึ้นว่า ปัจจัยอะไรที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กร เช่นนี้แล้ว องค์กรก็จะมั่นใจได้ว่า กระบวนการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรได้นำมุมมองและประสบการณ์ของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยตรงเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยแล้ว

จัดทำแบบประเมินวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร?

ขั้นตอนการจัดทำแบบประเมินวัฒนธรรมองค์กรมีดังต่อไปนี้

1. กำหนดค่านิยมและลักษณะนิสัย: เริ่มต้นจากกำหนดเป้าหมายที่องค์กรอยากทำ เพื่อช่วยเป็นแนวทางในกระบวนการประเมินวัฒนธรรมองค์กร

💡
หากคุณยังมองหาวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรที่ใช่และเหมาะสมกับคุณ อ่านเพิ่มเติมวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ที่นี่

2. ระบุมิติของวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการประเมิน: เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรมีหลายแง่มุมให้เลือกประเมิน เช่น ภาวะผู้นำ การสื่อสาร การร่วมมือกันทำงาน และนวัตกรรม ดังนั้นองค์กรจึงควรเลือกมิติสำคัญที่ต้องประเมินให้ชัดเจน

3. เลือกเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม: ปัจจุบันมีเครื่องมือช่วยประเมินวัฒนธรรมมากมาย MyCulture ก็เป็นหนึ่งในนั้น และใช้เวลาไม่นานเพียง 15 นาทีเท่านั้น (ทดลองได้ที่นี่) องค์กรจำเป็นต้องเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับเป้าหมายและมิติของวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการประเมิน

4. รวบรวมข้อมูล: เมื่อเลือกเครื่องมือได้แล้ว ก็ถึงคราวที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ อาจจะเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์พนักงาน พนักงานใหม่หรือผู้สมัครที่มีศักยภาพ และเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็ควรวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบ แนวโน้มและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง

5. เฝ้ามองและวัดประสิทธิภาพของแผนงาน: เมื่อดำเนินการแล้ว ก็ต้องติดตามและประเมินผลวัดประสิทธิภาพของแผนงาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และจะทำให้เกิดวํมนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพขึ้นได้จริง ๆ

MyCulture ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เราขอเชิญคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อศึกษาวิธีการเริ่มต้นใช้งานได้ทันที

ประโยชน์ของแบบประเมินวัฒนธรรมองค์กรอย่าง MyCulture คืออะไร?

องค์กรหลายแห่งใช้แบบประเมินวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการเพิ่ม Productivity ของทีม ความสอดคล้องกัน ลดต้นทุนการหมุนเวียนของพนักงาน และเพิ่มข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าจ้าง ประโยชน์ที่จะได้รับจากแบบประเมินลักษณะนี้คือ

1. เพิ่ม Productivity และความสอดคล้องกันของทีม: ด้วยเครื่องมือแบบประเมินวัฒนธรรมอย่าง MyCulture จะช่วยให้องค์กรสามารถประเมินผู้สมัครงานได้อย่างแม่นยำขึ้นว่า พวกเขาเป็นไปในทางเดียวกันกับค่านิยมและเป้าหมายองค์กรหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการร่วมมือกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคนในทีมจะเข้าใจและเคารพความแตกต่างของแต่ละคนและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

💡
เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อศึกษาวิธีการเริ่มต้นใช้งาน MyCulture ได้ทันที

2. ลดต้นทุนการหมุนเวียนพนักงาน: หากองค์กรทราบว่า ยังมีช่องว่างหรือความไม่เข้ากันเกิดขึ้นระหว่างค่านิยมที่พนักงานยึดถือกับที่องค์กรยึดถือ MyCulture จะช่วยองค์กรลดต้นทุนการหมุนเวียนพนักงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเข้าใจผิดและความไม่ไปในแนวทางเดียวกันกับองค์กร

3. ประเมินความเข้ากันได้ของวัฒนธรรมก่อนตกลงว่าจ้าง: MyCulture คือแบบประเมินทางวัฒนธรรมที่มีการรับรองทางวิทยาศาสตร์ ช่วยประเมินความเข้ากันได้ทางวัฒนธรรม (Culture Fit) การนำข้อมูลที่ได้รับจากแบบประเมินมาช่วยในขั้นตอนการสรรหาจะทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่า พนักงานใหม่ในอนาคตจะเข้ากันได้ดีกับทีมและองค์กร และช่วยส่งเสริมให้องค์กรเติบโต นั่นคือลดความผิดพลาดที่อาจะเกิดขึ้นในการสรรหาพนักงานใหม่

💡
อ่านเพิ่มเติมเครื่องมืออื่น ๆ ที่ช่วยสรรหาพนักงานให้ Culture Fit ได้ที่นี่

โดยสรุปแล้ว การใช้แบบเมินวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพ อย่าง MyCulture จะช่วยให้องค์กรเพิ่ม Productivity ของทีม ทำให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนการหมุนเวียนพนักงานและช่วยให้การสรรหาพนักงานใหม่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แบบประเมินลักษณะนี้ช่วยวให้ข้อมูลในการประเมิน Culture Fit หรือความเข้ากันได้เชิงวัฒนธรรมอย่างครอบคลุมรอบด้าน องค์กรก็จะสร้างทีมที่แข็งแกร่งและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและสนับสนุนพนักงานต่อไป

MYCULTURE - Culture Assessment Tool
Share this post