ทุกองค์กรต้องการคนเก่งและมีความสามารถ แต่บ่อยครั้งเมื่อได้มาร่วมทำงานแล้วสักพักพวกเขาก็ลาออก  สาเหตุสำคัญคือค่านิยมขององค์กรและของพนักงานขัดกันจนไม่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น รายงานของ Society for Human Resource Management (SHRM) ระบุว่า เมื่อพนักงานคนหนึ่งลาออกเนื่องจากรู้สึกว่าตนไม่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร องค์กรจะสูญเสียเงินคิดเป็นครึ่งหนึ่งของรายได้ต่อปีของพนักงานคนนั้น นอกจากนี้การจ้างพนักงานที่มีค่านิยมร่วมหรือเข้ากันได้กับองค์กรยังช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ทำให้พนักงานทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น และมี Productivity มากขึ้น นอกจากนี้ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานเปลี่ยนแปลงได้ตามเทคโนโลยีและกาลเวลา แต่วัฒนธรรมองค์นั้นเปลี่ยนแปลงได้ยาก ดังนั้น การสรรหาพนักงานที่ใช่มีค่านิยมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรจึงมีความสำคัญ

องค์ประกอบสำคัญในการสรรหาพนักงานที่ใช่สำหรับองค์กร

มีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน

ก่อนที่จะคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่ใช่นั้น องค์กรต้องมีวัฒนธรรมองค์กรเสียก่อน วัฒนธรรมองค์กรนี้ต้องนิยามที่ชัดเจน เพื่อป้องกันความสับสนและทำให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน มิเช่นนั้น กระบวนการสรรหาพนักงานก็จะไม่ช่วยเพิ่มโอกาสคัดเลือกพนักงานใหม่ที่มีค่านิยมตรงกันกับองค์กร

โอบรับความแตกต่างหลากหลาย

หากคัดเลือกและสรรหาพนักงานเพียงแค่ความรู้สึก “เข้ากันได้” จะเพิ่มความเสี่ยงในการกีดกันคนที่มีภูมิหลังแตกต่างหลากหลายออกจากกระบวนการสรรหาขององค์กร “คนที่ใช่” ไม่ได้หมายถึงคนที่มีความชอบ อัตลักษณ์ หรือบุคคลิกภาพเหมือนกัน แต่หมายถึงคนที่ยึดถือคุณค่า หรือค่านิยมตรงกันกับองค์กร รวมทั้งมีทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

เป็นระบบและประเมินผลได้

ใช้ความรู้สึกในกระบวนการสรรหาให้น้อยที่สุด องค์กรควรออกแบบและสร้างระบบเพื่อวัดและประเมินผู้สมัครเพื่อหาคนที่ใช่และพอดีกับองค์กรมากที่สุด และองค์กรต้องใช้ระบบสรรหานี้กับผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันการกีดกันและเลือกปฏิบัติ

กำหนดคุณลักษณะที่สอดคล้องกับองค์กร

นอกจากการศึกษาและประสบการณ์การทำงานแล้ว คุณสมบัติใดอีกที่ผู้สมัครควรจะมี องค์กรต้องกำหนดคุณลักษณะอย่างชัดเจนไว้ในรายละเอียดของตำแหน่งงาน และการสัมภาษณ์ก็ต้องประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครทุกอย่างตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้ผู้ร่วมงานใหม่ที่ใช่และเข้ากันได้กับองค์กร

เครื่องมือช่วยในการสรรหาพนักงาน

เมื่อกำหนดวัฒนธรรมองค์กรอย่างชัดเจนได้ และเข้าใจองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนแล้ว เราขอแนะนำเครื่องมือช่วยคุณในการสรรหาบุคคลที่ใช่ ซึ่งปัจจุบันก็มีทั้งเครื่องมือคลาสสิคหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เลือกใช้มากมาย เช่น

MYCULTURE - Culture Assessment Tool

สิ่งสำคัญต่อการสรรหาพนักงานที่ใช่สำหรับองค์กร

💡
กำหนดคุณลักษณะที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรให้ชัดเจนในคำอธิบายลักษณะงาน (Job Description)
🌍
โอบรับความแตกต่างหลากหลายของผู้สมัคร เลี่ยงการใช้ความรู้สึกในการสรรหา แต่พึ่งพาระบบที่วัดและประเมินผลได้ เพื่อป้องกันการกีดกันและเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัคร
📝
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่น่าสนใจในการสรรหาพนักงาน เช่น คำถามในการสัมภาษณ์, HR scorecard, TestGorilla และ MyCulture เป็นต้น
Share this post