Organizational Culture

Organizational Culture87

วัฒนธรรมองค์กรเป็นวิธีที่เราวัดการ "ทำให้สิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น" ในบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่านิยม บรรทัดฐาน และพฤติกรรมขององค์กร เรารวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเกี่ยวกับวิธีสร้างวัฒนธรรมเชิงบวก หลีกเลี่ยงวัฒนธรรมที่เป็นพิษ และอีกมากมาย Organizational culture is the way we "make things happen" in a company. It relates to the values, norms, and behaviors of the organization. Explore different studies on how to build positive workplace culture, how to spot or avoid a Toxic Culture, and more.

Check out the latest posts
Tareef Jafferi
Ueakarn Rotchanachiraphaisan

สุดยอดวิธีการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์กร (Culture Transformation)

ร่วมไขความลับสู่ความสำเร็จของการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เรียนรู้ปัจจัยตั้งแต่กระบวนการสรรหาพนักงานจนถึงกลุ่มผู้นำในองค์กร และทำความเข้าใจบทบาทของผู้นำ ผู้จัดการ และ HR ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรไปกับบทความนี้ได้เลย

Tareef Jafferi
Ueakarn Rotchanachiraphaisan

เมื่อองค์กรมี Core Value แล้ว ขั้นตอนต่อไปคืออะไร?

มาปลดล็อกศักยภาพค่านิยมหลัก (core value) ขององค์กร ถอดรหัสออกมาให้กลายเป็นพฤติกรรมจริงไปกับเรา ผ่านกลยุทธ์ที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์ และเป็นขั้นเป็นตอน มาดูกันว่าเครื่องมืออย่าง Happily.ai จะสามารถเปลี่ยนค่านิยมเหล่านี้ให้ทำได้จริงในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้าง

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily.ai Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search