Tareef Jafferi

Tareef Jafferi

Check out the latest posts
Chawunrat Anantavarasilpa
Ruchaneeya Leepila
Tareef Jafferi

กำจัดพฤติกรรม Toxic ด้วยพลังของ Soft Skill

เราศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม Toxic และ Soft Skill เพื่อทำความเข้าใจชนวนที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม Toxic และวิธีป้องกันที่ทำงานของคุณจากสิ่งไม่พึงประสงค์เช่นนี้

Chawunrat Anantavarasilpa
Tareef Jafferi

พัฒนา Soft Skill เพื่อเพิ่มความสุขและ Well-being ในองค์กร

เราศึกษาผลกระทบของ Soft Skills ต่อ Well-being และความสุขของพนักงาน เพื่อทำความเข้าใจบทบาทและความสำคัญของ Soft Skills ในการทำงานมากยิ่งขึ้น

Chawunrat Anantavarasilpa
Tareef Jafferi

2 Soft Skills ที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาทำงานแทนบางลักษณะงานและบางตำแหน่งงานได้ Soft Skill จึงมีความจำเป็นในโลกการทำงานมากขึ้น เราจึงศึกษาว่า Soft Skill ใดที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุด

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search