Organizational Culture

Organizational Culture53

วัฒนธรรมองค์กรเป็นวิธีที่เราวัดการ "ทำให้สิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น" ในบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่านิยม บรรทัดฐาน และพฤติกรรมขององค์กร เรารวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเกี่ยวกับวิธีสร้างวัฒนธรรมเชิงบวก หลีกเลี่ยงวัฒนธรรมที่เป็นพิษ และอีกมากมาย Organizational culture is the way we "make things happen" in a company. It relates to the values, norms, and behaviors of the organization. Explore different studies on how to build positive workplace culture, how to spot or avoid a Toxic Culture, and more.

Check out the latest posts
Chawunrat Anantavarasilpa

จงทำให้ค่านิยมองค์กรมีความหมาย

ค่านิยมองค์กรทำให้อัตลักษณ์ขององค์กรชัดเจนและถูกใช้เพื่อยึดโยงพนักงานในองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน แต่บ่อยครั้งพบว่าค่านิยมองค์กรกลับใช้งานจริงไม่ได้ และกลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายองค์กรแทน

Chawunrat Anantavarasilpa
Ruchaneeya Leepila
Tareef Jafferi

กำจัดพฤติกรรม Toxic ด้วยพลังของ Soft Skill

เราศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม Toxic และ Soft Skill เพื่อทำความเข้าใจชนวนที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม Toxic และวิธีป้องกันที่ทำงานของคุณจากสิ่งไม่พึงประสงค์เช่นนี้

Ruchaneeya Leepila

วัดระดับวัฒนธรรมองค์กร Measuring Organizational Culture

การตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร การวัดและติดตามระดับวัฒนธรรมองค์กรของพนักงาน แล้วสามารถดำเนินการและพัฒนาปรับปรุงให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และทั้งสองสิ่งส่งเสริมกันและกัน ทำให้องค์กรเติบโตแบบยั่งยืน

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search