Organizational Culture

Organizational Culture46

วัฒนธรรมองค์กรเป็นวิธีที่เราวัดการ "ทำให้สิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น" ในบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่านิยม บรรทัดฐาน และพฤติกรรมขององค์กร เรารวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเกี่ยวกับวิธีสร้างวัฒนธรรมเชิงบวก หลีกเลี่ยงวัฒนธรรมที่เป็นพิษ และอีกมากมาย Organizational culture is the way we "make things happen" in a company. It relates to the values, norms, and behaviors of the organization. Explore different studies on how to build positive workplace culture, how to spot or avoid a Toxic Culture, and more.

Check out the latest posts
Ruchaneeya Leepila
Tareef Jafferi

ผู้นำสามารถเพิ่ม Well-being ของพนักงาน ด้วยการกำจัดพฤติกรรมที่ Toxic ในองค์กร

พฤติกรรมที่เป็นพิษ หรือ Toxic ส่งผลร้ายต่อคนในองค์กร ทั้งเกิดรอยร้าวและสร้างความขัดแย้ง และทำให้ผลิตภาพหรือ Productivity ลดลง

Suchanya Tangwancharoenchai

รักษาพนักงานที่มีความสามารถผ่านวัฒนธรรรมการเรียนรู้และพัฒนา (Talent Retention)

การพัฒนาทักษะวิชาชีพขณะปฎิบัติงาน เป็นวิธีที่สามารถแก้ปัญหาการลาออกของพนักงานได้เกือบจะสมบูรณ์แบบที่สุด มอบโอกาสในการเรียนรู้ให้กับพนักงาน ทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรในการทำงานในองค์กรของคุณ และจัดโปรแกรมการโค้ชให้กับพนักงาน

Suchanya Tangwancharoenchai

วิธีในการพัฒนาและรักษาผู้มีความสามารถไว้กับองค์กร (Talent Retention)

ผู้จัดการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดีให้กับพนักงาน ด้วยการจัดการประชุมแบบ one-on-one เพื่อรับข้อมูลจากพนักงาน สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับพวกเขาอย่างเหมาะสม และให้ Feedback ที่เป็นประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ

Suchanya Tangwancharoenchai

คู่มือสำหรับ CEO ในการสร้างองค์กรที่มีความหลากหลาย เท่าเทียม และเปิดรับความแตกต่าง (DEI)

การสร้างองค์กรที่สนับสนุน DEI นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างแนวทางใหม่ในหลาย ๆ ด้านของการทำงาน ดังนั้นการส่งเสริม DEI จึงต้องการผู้นำที่มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนความหลากหลายและต่อต้านการแบ่งแยกในทุกระดับขององค์กร

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search