Organizational Culture

Organizational Culture64

วัฒนธรรมองค์กรเป็นวิธีที่เราวัดการ "ทำให้สิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น" ในบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่านิยม บรรทัดฐาน และพฤติกรรมขององค์กร เรารวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเกี่ยวกับวิธีสร้างวัฒนธรรมเชิงบวก หลีกเลี่ยงวัฒนธรรมที่เป็นพิษ และอีกมากมาย Organizational culture is the way we "make things happen" in a company. It relates to the values, norms, and behaviors of the organization. Explore different studies on how to build positive workplace culture, how to spot or avoid a Toxic Culture, and more.

Check out the latest posts
Rachaphon Sakchiraphong

25 คำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรที่คุณต้องถามในแบบสอบถามพนักงาน

พบคำถามแบบสอบถามพนักงาน 25 ข้อที่คุณต้องถามเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่แข็งแกร่ง ที่ช่วยให้เข้าใจว่าสิ่งใดที่คุณทำได้ดีแล้วและสิ่งใดจำเป็นต้องปรับปรุง เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจ รักษาพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีที่ส่งผลต่อความสำเร็จทางธุรกิจของคุณ

Tareef Jafferi

เชื่อมต่อช่องว่างของค่านิยม - วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งสามารถเอาชนะความแตกต่างระหว่าง Gen ได้อย่างไร

ช่องว่างระหว่าง Gen เป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งในที่ทำงานของคุณอยู่หรือเปล่า? เรื่องนี้อาจเป็นช่องว่างด้านค่านิยมที่เกิดจากวัฒนธรรมองค์กรที่อ่อนแอก็เป็นได้

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search