Organizational Culture

Organizational Culture74

วัฒนธรรมองค์กรเป็นวิธีที่เราวัดการ "ทำให้สิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น" ในบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่านิยม บรรทัดฐาน และพฤติกรรมขององค์กร เรารวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเกี่ยวกับวิธีสร้างวัฒนธรรมเชิงบวก หลีกเลี่ยงวัฒนธรรมที่เป็นพิษ และอีกมากมาย Organizational culture is the way we "make things happen" in a company. It relates to the values, norms, and behaviors of the organization. Explore different studies on how to build positive workplace culture, how to spot or avoid a Toxic Culture, and more.

Check out the latest posts
Ruchaneeya Leepila

สร้างวัฒนธรรมองค์กร: ขั้นตอนสู่การทำ Cultural Transformation ที่ประสบความสำเร็จ

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เจริญรุ่งเรืองด้วยการกำหนดค่านิยม, สื่อสารวิสัยทัศน์, เป็นแบบอย่างที่ดี, ส่งเสริมความไว้วางใจและความปลอดภัยทางจิตใจ, และลงทุนในการพัฒนาพนักงาน เพื่อที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างมีอย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนที่ได้รับการรับรองจากงานวิจัย

Ruchaneeya Leepila

สร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม: กลยุทธ์สำหรับส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการทดลองในองค์กรของคุณ

เรียนรู้วิธีสร้างวัฒนธรรมองค์กรของนวัตกรรมทั้ง 7 ข้อพร้อมกับตัวอย่างค่านิยมองค์กร ข้อมูลเชิงลึกนี้สามารถช่วยคุณสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ขับเคลื่อนการเติบโต เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และปลดล็อกโอกาสใหม่ ๆ

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search