Effective Communication

Effective Communication10

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ไม่ใช่แต่เพียงการพูดคุยกัน แต่ยังเป็นการสื่อถึงอารมณ์ ความนึกคิด และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีอีกด้วย Effective communication is the foundation for effective teamwork. Explore how to improve communication and team dynamics in your workplace.

Check out the latest posts
Bank Sutharoswatcharatorn

การสื่อสารภายในทีม ที่ดีนั้นต้องมากกว่าการ Chat คุยกัน หรือใช้ Zoom

การสื่อสารในทีมนั้น คุณต้องคิดให้ไกลกว่าดการใช้แชท หรือ Zoom เพราะ การสื่อสารที่ดีนั้น ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีด้วย

Bank Sutharoswatcharatorn

ทำความรู้จักกับ V.U.C.A. สุดยอดของเทคนิคการจัดการ ในการรับมือความผันผวน

ในสถานการณ์ที่ผันผวน คาดเดายาก มีเทคนิคการจัดการอย่างหนึ่งที่ช่วยเหลือคุณได้ นั่นคือ V.U.C.A.

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search