Performance Management

Performance Management31

การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานหรือ Performance management เป็นการดำเนินการเพื่อจะนำไปสู่ผลปฏิบัติงานที่ดีทั้งในระยะสั้น และระยะยาว An key part of every employee-manager relationship is monitoring performance and how to improve it. Explore our studies on performance management, from its benefits to drawbacks.

Check out the latest posts
Tareef Jafferi

Leading vs Lagging Indicator: ควรใช้ตัวชี้วัดไหนประเมิน Employee Engagement และ Performance ?

การประเมิน Employee Engagement และ Performance เป็นเรื่องจำเป็น การเลือกสรรตัวชี้วัดที่เหมาะสมและตอบโจทย์เป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่เราช่วยคุณหาคำตอบได้ผ่านบทความนี้

Chawunrat Anantavarasilpa

ก้าวข้ามอุปสรรค เพื่อให้การประเมินผลพนักงาน 360 องศาใช้งานได้จริง

การนำระบบการประเมินแบบ 360 องศาไปใช้ให้มีประสิทธิภาพอาจเป็นงานที่ท้าทายสำหรับองค์กร บทความชิ้นนี้จะพูดถึงอุปสรรคและเสนอแนะวิธีเอาชนะปัญหา เพื่อให้พนักงานและองค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประเมินรูปแบบนี้

Chawunrat Anantavarasilpa

เข้าใจความแตกต่างและเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจด้วย OKR กับ KPI

พบความแตกต่างระหว่าง OKR และ KPI และการใช้งานร่วมกันของทั้งสองเฟรมเวิร์กนี้เพื่อกำหนดเป้าหมายและติดตามประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ทำให้การบรรลุจุดมุ่งหมายทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องง่าย

Chawunrat Anantavarasilpa

เทคนิคและตัวอย่างการทำแบบประเมินผลงาน (Performance Review) อย่างรอบด้าน

แบบประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ แต่การนำไปใช้งานอย่างผิด ๆ จะทำให้พนักงานเสียกำลังใจและลด Productivity ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ องค์กรต้องกำหนดความคาดหวังให้ชัดเจน มีตัวชี้วัดชัดเจน ให้ Feedback บ่อย ๆ และให้ความสำคัญกับการเติบโตของพนักงาน

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily.ai Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search