Performance Management

Performance Management14

การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานหรือ Performance management เป็นการดำเนินการเพื่อจะนำไปสู่ผลปฏิบัติงานที่ดีทั้งในระยะสั้น และระยะยาว An Key Part of every employee-manager relationship is monitoring performance and how to improve it. Explore our Studies on Performance Management, from its benefits to drawbacks.

Check out the latest posts
Chawunrat Anantavarasilpa
Tareef Jafferi

ความสุขกับ Productivity: เมื่อพนักงานมีความสุข บริษัทก็เติบโต

งานวิจัยล่าสุดพบว่า Well-being และความสุขมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน คนที่มีความสุขที่สุดจะทำงานได้ดีกว่าคนที่ไม่มีความสุขถึง 4 เท่า

Suchanya Tangwancharoenchai

กลยุทธ์สำหรับผู้จัดการในการจัดการเมื่อมีพนักงานไม่เพียงพอ

เมื่อขาดแคลนพนักงาน ผู้จัดการจะต้องหาเครื่องมือที่จะช่วยปรับปรุงการจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่าง ๆ การดูแลลูกค้า และเพิ่มผลผลิตให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท

Suchanya Tangwancharoenchai

ผู้นำค้นหาและพัฒนา Talent ในองค์กรได้อย่างไร?

การค้นหา Talent โดยการประเมินจากทักษะทางด้านสติปัญญา ความมุ่งมั่น และ ทักษะการเข้าสังคม จะช่วยให้ผู้นำองค์กรและผู้จัดการสามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่กว้างและหลากหลายขึ้น ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ

Ruchaneeya Leepila

แนวการปฏิบัติในการเป็นโค้ช (Coach) ที่ดีสำหรับผู้จัดการ

การโค้ชมีประโยชน์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและส่งผลถึงการมี Productivity ที่เพิ่มสูงขึ้น ผู้นำที่ดีสามารถโค้ชสมาชิกในทีมเพื่อช่วยให้ปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้ ช่วยพัฒนาทักษะ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเขา

Suchanya Tangwancharoenchai

รักษาพนักงานที่มีความสามารถผ่านวัฒนธรรรมการเรียนรู้และพัฒนา (Talent Retention)

การพัฒนาทักษะวิชาชีพขณะปฎิบัติงาน เป็นวิธีที่สามารถแก้ปัญหาการลาออกของพนักงานได้เกือบจะสมบูรณ์แบบที่สุด มอบโอกาสในการเรียนรู้ให้กับพนักงาน ทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรในการทำงานในองค์กรของคุณ และจัดโปรแกรมการโค้ชให้กับพนักงาน

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search