Performance Management

Performance Management17

การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานหรือ Performance management เป็นการดำเนินการเพื่อจะนำไปสู่ผลปฏิบัติงานที่ดีทั้งในระยะสั้น และระยะยาว An key part of every employee-manager relationship is monitoring performance and how to improve it. Explore our studies on performance management, from its benefits to drawbacks.

Check out the latest posts
Chawunrat Anantavarasilpa

หากขาด Psychological Safety ที่ทำงานของคุณจะเป็นอย่างไร?

ตัวอย่าง 3 สถานการณ์ในที่ทำงานที่จะช่วยฉายภาพความปลอดภัยทางใจให้เด่นชัดขึ้น เพื่อทำความเข้าใจว่าหากขาดความปลอดภัยทางใจในที่ทำงานจะเป็นอย่างไร

Chawunrat Anantavarasilpa
Tareef Jafferi

2 Soft Skills ที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาทำงานแทนบางลักษณะงานและบางตำแหน่งงานได้ Soft Skill จึงมีความจำเป็นในโลกการทำงานมากขึ้น เราจึงศึกษาว่า Soft Skill ใดที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุด

Chawunrat Anantavarasilpa
Tareef Jafferi

ความสุขกับ Productivity: เมื่อพนักงานมีความสุข บริษัทก็เติบโต

งานวิจัยล่าสุดพบว่า Well-being และความสุขมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน คนที่มีความสุขที่สุดจะทำงานได้ดีกว่าคนที่ไม่มีความสุขถึง 4 เท่า

Suchanya Tangwancharoenchai

กลยุทธ์สำหรับผู้จัดการในการจัดการเมื่อมีพนักงานไม่เพียงพอ

เมื่อขาดแคลนพนักงาน ผู้จัดการจะต้องหาเครื่องมือที่จะช่วยปรับปรุงการจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่าง ๆ การดูแลลูกค้า และเพิ่มผลผลิตให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search