วัฒนธรรมองค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จทางธุรกิจ ที่กำหนดรูปแบบพฤติกรรมของพนักงานและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ และในท้ายที่สุด ช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพทางธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหรือการทำ Cultural Transformation ในองค์กร

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรหรือ Cultural Transformation คืออะไร?

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรหรือ CulturalTransformation คือการเปลี่ยนแปลงค่านิยม ความเชื่อ พฤติกรรม และการปฏิบัติขององค์กรโดยเจตนา เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีประสิทธิผล (Productive) มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้ เช่น การเปลี่ยนรูปแบบความเป็นผู้นำ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน การสร้างกระบวนการสื่อสารใหม่ และการกำหนดเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรใหม่ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกันระหว่างพนักงาน สอดคล้องกับพันธกิจและค่านิยมขององค์กร และในที่สุด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร

5 วิธีเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กรต้องใช้แนวทางที่ครอบคลุม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ตั้งแต่การยอมรับรูปแบบความเป็นผู้นำไปจนถึงการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในหัวข้อนี้จะนำเสนอขั้นตอนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่ประสบความสำเร็จตามงานวิจัยและข้อมูลเชิงลึก ดังต่อไปนี้

 1. กำหนดค่านิยมและเป้าหมายขององค์กรคุณ
  ขั้นตอนแรกในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจริญรุ่งเรืองคือการกำหนดค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุถึงข้อปฏิบัติหลักที่เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและการมีพันธกิจขององค์กรที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับข้อปฏิบัติหลักเหล่านี้ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าองค์กรที่มีจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่ระบุไว้ชัดเจนมีแนวโน้มที่จะมีพนักงานที่รู้สึกมีส่วนร่วมกับองค์กรและมีแรงจูงใจในการทำงาน มี Productivity ที่สูงขึ้น และประสิทธิภาพทางการเงินที่ดีขึ้นด้วย

  ตัวอย่างเช่น งานการศึกษาที่จัดทำโดย Deloitte พบว่าบริษัทที่มีเป้าหมายชัดเจนมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ จากการศึกษาพบว่าบริษัทที่ให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนี้มีระดับความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction) สูงขึ้น 63% มีระดับความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) สูงขึ้น 58% และมีอัตราการรักษาพนักงาน (Employee Retention) ในระดับที่สูงกว่าบริษัทที่ไม่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายขององค์กรถึง 40%
 2. สื่อสารวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรคุณ
  เมื่อคุณได้กำหนดค่านิยมและเป้าหมายขององค์กรคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสื่อสารให้พนักงานทราบอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ช่วยให้พนักงานเข้าใจว่าองค์กรมีจุดยืนอย่างไร คาดหวังอะไรจากพวกเขา และงานของพวกเขามีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จโดยรวมได้อย่างไร งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ดีขึ้นและความพึงพอใจในงานที่สูงขึ้น

  จากงานการศึกษาที่ดำเนินการโดย Gallup บริษัทที่มีพนักงานมีส่วนร่วมมีอัตราการขาดงาน (Absenteeism) ลดลง 41% มี Productivity สูงขึ้น 17% และอัตราการลาออก (Turnover) ลดลง 24% ดังนั้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความผูกพันของพนักงาน เมื่อพนักงานเข้าใจบทบาทของตนเองในองค์กร พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมและมุ่งมั่นในงานที่ทำเพื่อความสำเร็จขององค์กร
 3. เป็นแบบอย่างที่ดี
  ความเป็นผู้นำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่ประสบความสำเร็จ เพราะผู้นำนั้นมีบทบาทสำคัญในการสร้างและหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรและต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน จากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้นำจำลองพฤติกรรมที่พวกเขาคาดหวังจากพนักงาน พวกเขามีแนวโน้มที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและ Productive ได้

  งานการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Journal of Business and Psychology พบว่าพฤติกรรมความเป็นผู้นำมีผลกระทบอย่างมากต่อ Well-being ของพนักงานและความพึงพอใจในการทำงาน เมื่อผู้นำแสดงพฤติกรรมเชิงบวก เช่น แสดงความชื่นชมพนักงานและให้ความคาดหวังที่ชัดเจน พนักงานมักจะรู้สึกมีส่วนร่วมและพึงพอใจกับงานของตนเอง
 4. ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจและความปลอดภัยทางจิตใจ
  ความไว้วางใจและความปลอดภัยทางจิตใจเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่ประสบความสำเร็จ เมื่อพนักงานรู้สึกปลอดภัยที่จะพูดและแบ่งปันความคิดของพวกเขา พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วม มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างผลงาน งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าองค์กรที่มีความไว้วางใจสูงและมีความปลอดภัยทางจิตใจจะมีความผูกพันของพนักงานที่ดีกว่า ความพึงพอใจในงานสูงกว่า และประสิทธิภาพทางการเงินที่ดีกว่า

  จากงานการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Harvard Business Review บริษัทที่มีความไว้วางใจในระดับสูงจะมีความเครียดน้อยลง 74% มีพลังงานในการทำงานมากขึ้น 106% และมี Productivity สูงขึ้น 50% นอกจากนี้ การศึกษาที่จัดทำโดย Google พบว่าความปลอดภัยทางจิตใจเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง ทีมที่มีระดับความปลอดภัยทางจิตใจสูงมีแนวโน้มที่จะ Productive ทำผิดพลาดน้อยลง และนำเสนอไอเดียที่ดีกว่า
 5. ลงทุนในการพัฒนาพนักงาน
  ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการลงทุนในการพัฒนาพนักงานที่มีความสำคัญต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่ประสบความสำเร็จ เมื่อพนักงานมีโอกาสเรียนรู้และเติบโต พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมและผูกพันกับองค์กรมากยิ่งขึ้น

  จากงานวิจัยของ Google เกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในการพัฒนาพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อทีมที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งนำไปสู่ความผูกพันของพนักงานที่สูงขึ้นและการลาออกที่ลดลง

ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจด้วยการให้และรับฟีดแบ็ก

มาดูวิธีการใช้งานกัน!

บทสรุป

การสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรหรือการทำ Cultural Transformation ที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องอาศัยแนวทางเชิงกลยุทธ์อย่างตั้งใจ ด้วยการกำหนดคุณค่าและเป้าหมายขององค์กรคุณ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจและความปลอดภัยทางจิตใจ และลงทุนในการพัฒนาพนักงาน คุณสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นซึ่งขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจ งานการศึกษาและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ช่วยรองรับขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ในการทำ Cultural Transformation มาทำให้ขั้นตอนเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้นำองค์กรที่ต้องการพลิกโฉมวัฒนธรรมองค์กรที่ประสบความสำเร็จกันเถอะ!

Share this post