ค่านิยมเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรและหล่อหลอมพฤติกรรมและการตัดสินใจของพนักงาน ในฐานะผู้นำ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดและสื่อสารค่านิยมหลักขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับทีมและขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจ

ในบทความ Harvard Business Review เรื่อง "Make Your Values ​​Mean Something" หรือ “จงทำให้ค่านิยมองค์กรมีความหมาย” ผู้เขียน Patrick M. Lencioni ให้เหตุผลว่ามีหลายบริษัทมากเกินไปที่ตกหลุมพรางของการสร้างค่านิยมหลักขององค์กรที่คลุมเครือและไม่มีความหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงหลุมพรางนี้ ผู้นำต้องใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์ในการออกแบบค่านิยมองค์กรที่มีความเชื่อมโยง สร้างแรงบันดาลใจ และนำไปปฏิบัติได้จริง

วัฒนธรรมองค์กรคืออะไร

วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ พฤติกรรม และการปฏิบัติที่มีร่วมกันซึ่งเป็นลักษณะบุคลิกขององค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ภายในองค์กร วิธีที่พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน และที่มีต่อลูกค้า และวิธีที่องค์กรจัดการพันธกิจและกลยุทธ์ของตนเอง วัฒนธรรมองค์กรมักถูกอธิบายว่าเป็น "บุคลิกภาพ" ขององค์กร ซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและค่านิยมขององค์กร

ทำไมวัฒนธรรมองค์กรถึงสำคัญ

วัฒนธรรมองค์กรมีผลอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร วัฒนธรรมที่แข็งแกร่งสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ทำให้ทีมไปในทิศทางเดียวกัน และขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยดึงดูดและรักษาพนักงานผู้มีความสามารถระดับสูง ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า วัฒนธรรมที่แข็งแกร่งสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและช่วยให้องค์กรสามารถผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายไปได้อีกด้วย

ในทางกลับกัน วัฒนธรรมเชิงลบสามารถนำไปสู่ขวัญกำลังใจของพนักงานต่ำ การลาออกของพนักงานสูง และประสิทธิภาพในการทำงานที่ย่ำแย่ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นพิษซึ่งทำให้พนักงานที่มีความสามารถระดับสูงออกจากองค์กรและสร้างชื่อเสียงในทางลบให้กับองค์กรได้

เราจะพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไร

วัฒนธรรมองค์กรได้รับการพัฒนาผ่านการผสมผสานระหว่างการกระทำ พฤติกรรม และนโยบาย ค่านิยมและความเชื่อของผู้นำของบริษัทมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างวัฒนธรรม แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันที่จะต้องรวบรวมข้อมูลจากพนักงานและให้พวกเขามีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรม บริษัทยังสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น โปรแกรมการ Onboarding พนักงานใหม่ แบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงาน และระบบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานเพื่อช่วยพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมได้อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทสามารถสร้างวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจและค่านิยมโดยสร้างการสื่อสารที่ชัดเจน สร้างโอกาสในการทำงานร่วมกัน และลงทุนในการพัฒนาพนักงาน วิธีที่บริษัทใช้ในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการแก้ไขข้อขัดแย้งก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมเช่นกัน

📢
ศึกษาเครื่องมือในการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพิ่มเติมได้ที่ Culture Toolkit

ทำไมเราต้องการค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กรทำหน้าที่เป็นเหมือนเข็มทิศที่ช่วยให้องค์กรก้าวข้ามความท้าทายและช่วยในการตัดสินใจ ค่านิยมเหล่านี้ทำให้มีความเข้าใจร่วมกันในสิ่งที่สำคัญและเป็นภาษาที่ใช้ร่วมกันซึ่งส่งเสริมความเหนียวแน่นและการไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรแล้ว จะช่วยส่งเสริมจุดมุ่งหมาย สร้างความไว้วางใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน

สำหรับพนักงาน ค่านิยมองค์กรช่วยกำหนดวัฒนธรรมและประเภทของสภาพแวดล้อมการทำงานที่พวกเขาจะเข้าไปทำงาน ค่านิยมเหล่านี้ช่วยให้พนักงานมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคาดหวังและวิธีที่พวกเขาถูกคาดหวังให้ปฏิบัติในองค์กร ความชัดเจนนี้สนับสนุนความพึงพอใจของพนักงานและช่วยดึงดูดและรักษาพนักงานผู้มีความสามารถระดับสูง

สำหรับลูกค้า ค่านิยมองค์กรจะสื่อสารถึงลำดับความสำคัญขององค์กรและให้ความรู้สึกไว้วางใจในแบรนด์ เมื่อลูกค้ารู้ว่าบริษัทยืนหยัดเพื่อสิ่งใด พวกเขามีแนวโน้มที่จะเลือกบริษัทนั้นมากกว่าคู่แข่ง

สำหรับองค์กรเอง ค่านิยมองค์กรช่วยสร้างวัฒนธรรมที่สอดคล้องและยั่งยืน ความสอดคล้องนี้สนับสนุนความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาวและช่วยให้องค์กรมีความเชื่อมโยงในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนในการสร้างค่านิยมองค์กรอย่างละเอียด

ส่วนนี้คือคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณสร้างค่านิยมองค์กรที่สำคัญต่อองค์กรของคุณอย่างแท้จริง

 1. เริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์ ถามตัวเองว่าบริษัทของคุณยืนหยัดเพื่อสิ่งใดและคุณต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องอะไร สิ่งนี้จะทำให้คุณมีทิศทางที่ชัดเจนในการออกแบบคุณค่าที่สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคุณ
 2. ทำให้ทีมของคุณมีส่วนร่วม กระตุ้นให้พนักงานแบ่งปันมุมมองและค่านิยมของพวกเขา สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่สำคัญต่อทีมของคุณดีขึ้น และช่วยให้คุณสร้างค่านิยมที่สอดคล้องกับพวกเขา
 3. ระบุค่านิยมที่สร้างความแตกต่าง เลือกค่านิยมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับองค์กรของคุณและสร้างผลกระทบอย่างแท้จริงต่อวิธีการทำธุรกิจของคุณ ค่านิยมเหล่านี้ควรมีความหมาย สร้างแรงบันดาลใจ และนำไปปฏิบัติได้
 4. สร้างค่านิยมที่นำไปใช้ได้จริง ระบุว่าแต่ละค่านิยมควรแปลงเป็นพฤติกรรมและการตัดสินใจในการทำงานในแต่ละวันอย่างไร สิ่งนี้จะทำให้ค่านิยมของคุณมีความหมายในเชิงปฏิบัติ และช่วยให้พนักงานเข้าใจวิธีการนำค่านิยมเหล่านั้นไปปฏิบัติ
 5. สื่อสารค่านิยมอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารค่านิยมของคุณอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร ส่งเสริมการสนทนาแบบเปิดและเปิดโอกาสให้พนักงานถามคำถามและแบ่งปันความคิดเห็นปลูกฝังค่านิยมลงในวัฒนธรรมองค์กรของคุณ รวมค่านิยมเข้ากับวัฒนธรรมบริษัทของคุณโดยส่งเสริมค่านิยมเหล่านี้ลงไปในนโยบาย ขั้นตอน และกระบวนการการทำงาน ด้วยวิธีทำให้เห็นเป็นตัวอย่างและส่งเสริมค่านิยมของคุณผ่านการกระทำและการตัดสินใจของคุณ
💬
ทำให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมด้วยคำถามเหล่านี้

เมื่อเปิดเผยถึงค่านิยมต่าง ๆ สิ่งสำคัญคือผู้นำจะต้องรวบรวมข้อมูลจากทีมของตนเพื่อให้แน่ใจว่าค่านิยมเหล่านี้สะท้อนถึงแรงบันดาลใจและลำดับความสำคัญขององค์กร และต่อไปนี้เป็นคำถามที่ผู้นำสามารถขอให้ทีมเปิดเผยถึงค่านิยมได้:

1. อะไรคือความเชื่อและพฤติกรรมที่คุณรู้สึกว่าสำคัญที่สุดในที่ทำงาน?
2. คุณคิดว่าอะไรที่ทำให้บริษัทของเราแตกต่างจากบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. คุณรู้สึกว่าอะไรคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราเผชิญในฐานะทีม และค่านิยมใดที่สามารถช่วยให้เราเอาชนะสิ่งเหล่านั้นไปได้?
4. คุณเชื่อว่าบริษัทของเราสามารถให้บริการลูกค้าของเราให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร?
5. คุณคิดว่าอะไรที่ทำให้การทำงานที่นี่พิเศษหรือไม่เหมือนใคร?
6. คุณเชื่อว่าค่านิยมใดที่ควรเป็นแนวทางในกระบวนการตัดสินใจของเรา?
7. สิ่งใดที่คุณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเกี่ยวกับวัฒนธรรมบริษัทของเรา

เมื่อถามคำถามเหล่านี้ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าจากทีมของคุณได้ และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อออกแบบค่านิยมองค์กรที่มีความหมาย ที่เชื่อมโยง และนำไปปฏิบัติได้สำหรับองค์กร

การออกแบบค่านิยมองค์กรที่มีความหมายที่แท้จริงเป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์และกระบวนการที่ใช้ความตั้งใจ เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างค่านิยมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณ สอดคล้องกับพันธกิจ และขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจ

ให้ความสำคัญและส่งเสริมค่านิยมองค์กรของคุณ

ส่งเสริมทีมของคุณให้ตระหนักและส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัท

เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการออกแบบค่านิยมองค์กร

การออกแบบค่านิยมองค์กรอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แต่ด้วยการปฏิบัติตามข้อควรทำและไม่ควรทำดังต่อไปนี้ สามารถทำให้คุณแน่ใจได้ว่าค่านิยมองค์กรจะมีความหมายและส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างแท้จริง

สิ่งที่ควรทำ

 • ทำให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการนำเสนอและกำหนดค่านิยมองค์กร
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่านิยมสะท้อนถึงแรงบันดาลใจและลำดับความสำคัญขององค์กร
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่านิยมเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้จริงและเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร
 • สื่อสารค่านิยมให้พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ รับทราบกันอย่างชัดเจน
 • ผสมผสานค่านิยมเข้ากับการตัดสินใจในการทำงานแต่ละวันและการดำเนินธุรกิจ
 • ประเมินและส่งเสริมค่านิยมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าค่านิยมเหล่านี้ยังคงมีความเชื่อมโยงและมีความหมายต่อพนักงานทั่วทั้งองค์กร

สิ่งที่ไม่ควรทำ

 • อย่าสร้างค่านิยมองค์กรเพียงเพราะเป็นสิ่งที่อินเทรนด์หรือเป็นกระแสนิยม
 • อย่าออกแบบค่านิยมที่คลุมเครือ ไร้ความหมาย หรือไม่สามารถดำเนินตามได้
 • อย่าละเลยการป้อนข้อมูลของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในกระบวนการออกแบบ
 • อย่าจำกัดค่านิยมไว้เพียงไม่กี่คำหรือวลี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่านิยมมีความหมายและนำไปใช้ได้จริง
 • อย่าลืมทำให้พนักงานปฏิบัติตามค่านิยมและแสดงให้เห็นถึงผลที่ตามมาจากการไม่ปฏิบัติตาม
 • อย่าละเลยที่จะทบทวนและแก้ไขค่านิยมในขณะที่องค์กรมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

เมื่อปฏิบัติตามสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเหล่านี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าค่านิยมหลักของคุณมีความเชื่อมโยง สร้างแรงบันดาลใจ และนำไปปฏิบัติได้จริง และมีผลกระทบอย่างแท้จริงต่อวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัทของคุณ

ค่านิยมพื้นฐาน (Permission-to-Play Values) กับ ค่านิยมองค์กร (Core Values)

เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่าง “ค่านิยมพื้นฐาน (Permission-to-Play Values)” และค่านิยมองค์กร (Core Values) เมื่อทำการออกแบบค่านิยมองค์กร

ค่านิยมพื้นฐาน (Permission-to-Play Values) เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎหมายขั้นพื้นฐานที่ทุกบริษัทต้องปฏิบัติตาม ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ค่านิยมเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นสิ่งพื้นฐานขั้นต่ำที่ต้องมี ซึ่งจำเป็นสำหรับบริษัทในการเข้าร่วมในตลาด แต่ก็ไม่ได้ทำให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งของตน

ตัวอย่างค่านิยมพื้นฐาน:

 1. การยึดถือหลักคุณธรรม Integrity
 2. ความซื่อสัตย์ Honesty
 3. ความเคารพ Respect
 4. ความมีสามัญสำนึกในหน้าที่ Accountability
 5. ความรับผิดชอบ Responsibility
 6. การทำงานเป็นทีม Teamwork
 7. ความร่วมมือ Collaboration
 8. คุณภาพ Quality
 9. ความยุติธรรม Fairness
 10. ความครอบคลุม Inclusiveness

ในทางกลับกัน ค่านิยมองค์กร (Core Values) คือค่านิยมเฉพาะที่กำหนดเอกลักษณ์ของบริษัทและหล่อหลอมวัฒนธรรมของบริษัท ค่านิยมเหล่านี้เป็นมากกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมและกฎหมายขั้นพื้นฐานและสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ บุคลิกภาพ และลำดับความสำคัญของบริษัท ค่านิยมหลักเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงาน การไปในทิศทางเดียวกันของทีม และขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ

ตัวอย่างของค่านิยมองค์กร:

 1. การขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์ Purpose-driven
 2. การมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง Human-centric
 3. ความคิดจากการฉีกกฎ Disruptive thinking
 4. ความหลงใหลที่จะทำสิ่งดี ๆ ให้ลูกค้า Customer obsession
 5. การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ Creative problem-solving
 6. การทดลองที่ชัดเจน Bold experimentation
 7. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง Continuous learning
 8. ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจกัน Empathy and understanding
 9. การมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ Entrepreneurial spirit
 10. ความโปร่งใสที่เป็นรากฐาน Radical transparency
 11. การมุ่งเน้นที่ผลงาน Results-oriented
 12. การเติบโตทางความคิด Growth-mindset
 13. ผลกระทบต่อสังคม Social impact
 14. ความหลงใหลในความเป็นเลิศ Passion for excellence
 15. การตัดสินใจอย่างมีศีลธรรม Ethical decision-making
 16. การมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน User-experience focus
 17. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Continuous improvement
 18. ความคล่องตัวและรวดเร็ว Agility and speed
 19. ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล Data-driven insights
 20. การไขว่คว้าหาโอกาส Seizing opportunities

เมื่อออกแบบค่านิยมหลักขององค์กร สิ่งสำคัญคือต้องมุ่งเน้นไปที่ค่านิยมที่เชื่อมโยง สร้างแรงบันดาลใจ และนำไปปฏิบัติได้จริง หลีกเลี่ยงการสร้างคุณค่าที่คลุมเครือหรือไม่มีความหมายซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างแท้จริงต่อวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัทของคุณ คุณสามารถสร้างวัฒนธรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน ปรับทีมให้ไปในทิศทางเดียวกัน และขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจได้ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ค่านิยมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับองค์กรของคุณ

ค่านิยมองค์กรคือหลักการที่ฝังลึกซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินการทั้งหมดของบริษัท — Patrick M. Lencioni

ให้ความสำคัญและให้รางวัลกับพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมของคุณ

เพื่อให้ค่านิยมองค์กรมีผลกระทบที่ยั่งยืนต่อวัฒนธรรมของบริษัท ค่านิยมเหล่านี้จำเป็นต้องเป็นมากกว่าแค่คำพูดบนกำแพง ผู้นำต้องสร้างระบบและกระบวนการที่ส่งเสริมและตระหนักถึงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่ให้ความสำคัญและให้รางวัลแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอสำหรับการแสดงพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรจะมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งกว่าและเพิ่มการมีส่วนร่วมและความผูกพันธ์ต่อองค์กรของพนักงาน ตัวอย่างเช่น การศึกษาที่จัดทำโดย Institute for Corporate Productivity พบว่าองค์กรที่มีวัฒนธรรมการยอมรับและขอบคุณ (Culture of Recognition) ที่เข้มแข็งมีอัตราการลาออกโดยสมัครใจต่ำกว่า 31% เมื่อเทียบกับองค์กรที่ไม่มีวัฒนธรรมนี้

วิธีหนึ่งในการให้ความสำคัญและให้รางวัลพฤติกรรมตามค่านิยมคือทำผ่านการประเมินประสิทธิภาพการทำงานเป็นประจำ ในระหว่างการประเมินเหล่านี้ ผู้นำสามารถหารือเกี่ยวกับกรณีเฉพาะที่พนักงานแสดงค่านิยมหลักของบริษัทและให้รางวัลที่มีความหมายและจับต้องได้ เช่น โบนัสหรือการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเหล่านี้

อีกวิธีหนึ่งในการให้ความสำคัญกับพฤติกรรมตามค่านิยม คือทำผ่านโปรแกรม Recognition ที่เป็นทางการ โปรแกรมนี้สามารถทำได้ง่าย ๆ เหมือนการทำผ่านกล่องข้อเสนอแนะ (Suggestion Box) ที่พนักงานสามารถเสนอชื่อเพื่อนร่วมงานของตนเองที่มีการแสดงพฤติกรรมตามค่านิยม หรือโปรแกรมที่มีระบบมากขึ้นที่มีการให้รางวัลแก่ความสำเร็จตามค่านิยมได้ประจำ และซอฟต์แวร์ที่ทำเรื่อง Recognition เช่น Happily.ai สามารถช่วยคุณได้

เพิ่มค่านิยมลงไปในการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน

การวัดและรวมค่านิยมองค์กรไปในการจัดการประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งและส่งเสริมพฤติกรรมตามค่านิยม ขั้นตอนแรกคือการระบุค่านิยมองค์กรแต่ละข้อของบริษัทให้ชัดเจนและค่านิยมเหล่านี้มีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมใดที่สำคัญและถูกคาดหวังไว้

เมื่อกำหนดค่านิยมแล้ว ผู้นำสามารถใช้กระบวนการจัดการประสิทธิภาพ เช่น การพบปะพูดคุยหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ เพื่อวัดและติดตามพฤติกรรมตามค่านิยม ในระหว่างการประเมินเหล่านี้ ผู้นำสามารถถามคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมหลักของบริษัท และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องปรับปรุงต่อพนักงาน

นอกเหนือจากการรวมค่านิยมองค์กรเข้าไปในการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว ผู้นำยังสามารถรวมสิ่งที่ต้องการวัดที่สอดคล้องกับค่านิยมเข้าไปกับกระบวนการจัดการประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของพวกเขาได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น บริษัทด้านการดูแลสุขภาพอาจติดตามความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดความเห็นอกเห็นใจซึ่งเป็นค่านิยมหนึ่งขององค์กร หรือบริษัทเทคโนโลยีอาจติดตามจำนวนความคิดใหม่ ๆ ที่ถูกนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดค่านิยมในด้านนวัตกรรม

กระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

การรักษาวัฒนธรรมและค่านิยมที่แข็งแกร่งต้องมีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือผ่าน "การตรวจสอบสั้น ๆ (Pulse Checks)" เป็นประจำ ซึ่งผู้นำจะประเมินสถานะปัจจุบันของวัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัทได้

ผลลัพธ์ของการตรวจสอบ Pulse Checks เหล่านี้สามารถใช้เพื่อระบุส่วนที่ค่านิยมของบริษัทได้รับการเสริมสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบ Pulse Checks ที่อาจเผยให้เห็นว่าพนักงานรู้สึกว่าค่านิยมของการทำงานเป็นทีมของบริษัทไม่ได้รับการยอมรับและส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้นำมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหานี้

ด้วยการทำการตรวจสอบ Pulse Checks เป็นประจำ ผู้นำสามารถมั่นใจได้ว่าวัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัทยังคงแข็งแกร่งและมีความเชื่อมโยง และบริษัทสามารถปรับปรุงและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้จะไม่เพียงช่วยรักษาวัฒนธรรมและค่านิยมที่แข็งแกร่ง แต่ยังปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงานและประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยรวมอีกด้วย

ตัวอย่าง: ค่านิยมองค์กรสำหรับบริษัท Startup ทางด้านเทคโนโลยี

บริษัท Startup ทางด้านเทคโนโลยีให้คุณค่าในการปรับปรุงพัฒนาและการทดลองที่ต่อเนื่องอาจมีค่านิยมได้ดังต่อไปนี้

 1. ความสามารถในการปรับตัว Adaptability: เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงและรู้สึกสะดวกใจที่จะรับมือกับความไม่แน่นอน
 2. ความกล้าหาญ Boldness: เรารับความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และไม่กลัวที่จะล้มเหลว
 3. ความคิดสร้างสรรค์ Creativity: เราส่งเสริมความคิดใหม่ ๆ และค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นนวัตกรรมใหม่
 4. การเติบโต Growth: เราเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงทั้งรายบุคคลและส่วนรวม

ค่านิยมเหล่านี้สะท้อนถึงแรงผลักดันของ Startup ในการประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนและแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ได้ด้วยการยอมรับความสามารถในการปรับตัวและความกล้าได้กล้าเสีย การเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันสนับสนุนนวัตกรรม ในขณะที่การเน้นที่การเติบโตสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่าง: ค่านิยมองค์กรสำหรับบริษัทด้านการดูแลสุขภาพ

บริษัทด้านการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าอาจมีค่านิยมหลักดังต่อไปนี้:

 1. ความเห็นอกเห็นใจ Compassion: เราปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ และความเข้าอกเข้าใจ
 2. ความเป็นเลิศ Excellence: เราให้การดูแลที่มีคุณภาพสูงสุดและพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 3. การเข้าถึง Accessibility: เราทำให้บริการด้านสุขภาพเข้าใจง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
 4. นวัตกรรม Innovation: เรารวบรวมเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ป่วย

ค่านิยมเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทด้านการดูแลสุขภาพในการให้ความสำคัญกับผู้ป่วยเป็นอันดับแรก โดยให้ความสำคัญกับความเห็นอกเห็นใจและความเป็นเลิศ บริษัทจึงสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและส่งเสริมช่วยเหลือผู้ป่วย การให้ความสำคัญกับการเข้าถึงและการทำงานเป็นทีมทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุด ในขณะที่การมุ่งเน้นที่นวัตกรรมจะขับเคลื่อนบริษัทให้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมค่านิยมองค์กร

มาดูกันว่าบริษัทต่าง ๆ ใช้ Happily เพื่อทำให้ค่านิยมองค์กรของพวกเขาเข้าไปใช้ในชีวิตการทำงานร่วมกันในทุกวันได้อย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติม

บทสรุป

การออกแบบค่านิยมองค์กรเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญสำหรับผู้นำองค์กร เป็นมากกว่าแค่การนิยามชุดคำหรือวลี มันเกี่ยวกับการสร้างกรอบสำหรับการตัดสินใจ การชี้นำพฤติกรรม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างค่านิยมพื้นฐาน (Permission-to-Play Values) และค่านิยมองค์กร (Core Values) เป็นสิ่งสำคัญ เช่นเดียวกับการเป็นคนที่ตั้งใจและจริงจังในการกำหนดสิ่งที่สำคัญต่อองค์กรอย่างแท้จริง

ผู้นำต้องเป็นเจ้าของกระบวนการในการออกแบบและนำค่านิยมองค์กรไปใช้ และไม่มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือแผนกอื่น ๆ ให้ดำเนินการแทน ค่านิยมควรได้รับการถักทอในทุกด้านขององค์กร ตั้งแต่การสรรหาและการเริ่มต้นงานของพนักงานใหม่ ไปจนถึงการจัดการประสิทธิภาพในการทำงานและระบบการให้รางวัล เมื่อค่านิยมองค์กรมีความหมาย มีความเชื่อมโยง และนำไปปฏิบัติได้จริง สิ่งนี้จะสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ส่งเสริมวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง และสนับสนุนความสำเร็จทางธุรกิจ

โดยสรุป ผู้นำต้องใช้เวลาคิดอย่างรอบคอบในการออกแบบค่านิยมองค์กรที่สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ บุคลิกภาพ และลำดับความสำคัญขององค์กร การทำเช่นนี้จะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้วัฒนธรรมองค์กร การตัดสินใจ และความสำเร็จที่จะคงอยู่ตลอดไปอย่างยั่งยืน

Share this post