Topics

Explore our tags
Employee Engagement

Employee Engagement

102 posts

ความผูกพันในองค์กรที่ดีนั้น ย่อมนำมาสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศการทำงานที่ดี และช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินนโยบายต่างๆได้โดยง่ายอีกด้วย Blog for trending workplace topics. Improve your workplace dynamics with data and advice on employee engagement, leadership, culture, and more. This section explores how Employee engagement is key to a successful business and why Engaged employees, who feel empowered and happy at work, are likely to contribute positively to their organization.

Organizational Culture

Organizational Culture

87 posts

วัฒนธรรมองค์กรเป็นวิธีที่เราวัดการ "ทำให้สิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น" ในบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่านิยม บรรทัดฐาน และพฤติกรรมขององค์กร เรารวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเกี่ยวกับวิธีสร้างวัฒนธรรมเชิงบวก หลีกเลี่ยงวัฒนธรรมที่เป็นพิษ และอีกมากมาย Organizational culture is the way we "make things happen" in a company. It relates to the values, norms, and behaviors of the organization. Explore different studies on how to build positive workplace culture, how to spot or avoid a Toxic Culture, and more.

Employee Well-being

Employee Well-being

40 posts

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวก ทั้งการเพิ่มพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและผลการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงาน รวมไปถึงการช่วยลดอัตตราการขาดงานและการลาออกของพนักงานอีกด้วย และ well-being ที่ดีไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง ผู้นำและผู้จัดการทุกคนจำเป็นต้องให้ความร่วมมือในการให้ความสำคัญ Explore insights into the importance of employee well-being, ways to create a healthy workplace, and best practices to help employees maintain their mental and physical health.

Leadership

Leadership

38 posts

ภาวะผู้นำช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ ด้วยการเตรียมองค์กรให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และช่วยให้องค์กรรับมือและผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้อย่างราบรื่น This section explores Leadership within the organization and how Happily can help leaders in reinforcing positive change in the work culture.

Performance Management

Performance Management

31 posts

การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานหรือ Performance management เป็นการดำเนินการเพื่อจะนำไปสู่ผลปฏิบัติงานที่ดีทั้งในระยะสั้น และระยะยาว An key part of every employee-manager relationship is monitoring performance and how to improve it. Explore our studies on performance management, from its benefits to drawbacks.

Company Alignment

Company Alignment

28 posts

การที่บริษัทจะสามารถดำเนินการได้ด้วยดีนั้น ทั้งตัวองค์กร ผู้บริหาร และลูกจ้าง จำเป็นที่จะต้องมีจุดมุ่งหมายและก้าวเดินไปในทางทิศเดียวกัน รวมทั้งมีความยึดมั่นใจ ค่านิยมร่วมขององค์กร อย่างเหนียวแน่น ถึงจะประสบความสำเร็จ This section explores the importance of company and team alignment in a workforce. Every successful business requires company alignment between their core values, mission and vision among top-level executives and the employees.

Feedback

Feedback

23 posts

ทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมแห่งการแสดงการวิพากย์ซึ่งกันและกัน จากบทความศึกษาวิจัยสนับสนุนมากมาย Feedback is an important tool for creating a thriving culture of innovation and improvement, and giving employees a voice. Learn more about how to provide critical feedback in the workplace and understand how Feedback Culture fuels workplaces from our studies.

MyCulture

MyCulture

21 posts

Resources related to assessing, managing, and understanding culture in the workplace —with guides to a culture fit and culture assessment tool. แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน การบริหารจัดการ และความเข้าใจที่มีต่อวัฒนธรรมองค์กร พร้อมแนะนำเครื่องมือสำหรับการประเมินและคัดบุคคลที่ใช่เข้ามาทำงาน

Recognition

Recognition

19 posts

การชื่นชมยอมรับเป็นพฤติกรรมเชิงบวกที่สร้างแรงจูงใจ ให้กำลังใจและความพึงพอใจ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบและความสำคัญของการชื่นชมและขอบคุณกัน รวมถึงวิธีที่ Happily ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกนี้เพื่อส่งเสริม Well-being และความสุขของพนักงาน Recognition is a positive workplace behavior that can be motivating, encouraging, and contentful. Explore the impact of recognition, including how the Happily app enforces it, why it is critical and how it impacts employee well-being and Happiness.

Work-from-Home

Work-from-Home

18 posts

การทำงานจากที่บ้านหรือทำงานทางไกลเป็นที่แพร่หลายในช่วงการเกิดโรคระบาด และในหัวข้อนี้คุณจะได้รู้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงนี้และความสามารถของพนักงานในการปรับตัว ว่าสิ่งนี้มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กร ประสิทธิภาพการทำงาน และอื่น ๆ อย่างไร The Work-from-Home Policy (or remote work) has spread around the world amidst the Pandemic. This section explores the implications of this sudden change and employees' ability to adapt. What effect does this have on company culture, performance, revenue, and more?

Employee Satisfaction

Employee Satisfaction

18 posts

ไขความลับ ทำความเข้าใจกับทุกแง่มุมในด้าน ความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อซื้อใจและรักษาพวกเขาไว้ในองค์กร Employee satisfaction is a key indicator of an organization's success. HR professionals and executives need to understand the factors that affect employee satisfaction and how to measure them. Explore our studies and the impact Happily and its features have on boosting Employee Satisfaction and Happiness.

Soft Skills

Soft Skills

17 posts

Soft Skill คือทักษะที่ช่วยให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เช่น ทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง และการบริหารเวลา การพัฒนา Soft Skill จะเพิ่ม Productivity และช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน Soft skills are non-technical abilities that help you effectively interact with others and work in a team. These skills include communication, problem-solving, time management, and conflict resolution. Improving your soft skills can enhance your productivity and success in the workplace.

Transformational Leaders

Transformational Leaders

17 posts

Transformational Leader หรือผู้นำในภาวะการเปลี่ยนแปลง จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างการสื่อสารที่ดี เปิดกว้าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นหรือ trust ให้กับลูกทีม และสามารถทำให้การทำงานในทีมไปในทิศทางที่ชัดเจน เพื่อให้ทีมมีประสิทธิภาพสูงสุดและเติบโตแบบยั่งยืน Transformational leaders are those who have the ability to inspire others to greatness. They are able to motivate people to achieve their goals. Explore our studies on how leaders can lead a positive work culture and why this is important.

Effective Communication

Effective Communication

14 posts

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ไม่ใช่แต่เพียงการพูดคุยกัน แต่ยังเป็นการสื่อถึงอารมณ์ ความนึกคิด และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีอีกด้วย Effective communication is the foundation for effective teamwork. Explore how to improve communication and team dynamics in your workplace.

Getting Started

Getting Started

13 posts

Tip และ Trick ดีๆ ในการเริ่มต้นใช้งาน Happily.ai สำหรับคุณ

Business and Management

Business and Management

13 posts

ศาสตร์การบริหารต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ พบกับบทความที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ได้เรียนรู้วิธีการบริหารแบบใหม่ ๆ ให้ทันโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยของเราและสถาบันระดับโลก Blog for trending workplace topics. Improve your workplace dynamics with data and advice on employee engagement, leadership, culture, and more. Update your management science from our articles based on our original study papers and world-class research from universally acclaimed managerial Institutes.

Employee Retention

Employee Retention

12 posts

พนักงานที่ยอดเยี่ยมคือกุญแจสำคัญขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ ศึกษาและนำกลยุทธ์ในการรักษาพนักงาน (Employee Retention) ไปปรับใช้ เพื่อเก็บคนเก่งให้อยู่กับองค์กรไว้นานที่สุด Great employees are key to operating a successful company. Explore some tried-and-true retention strategies that will keep your team together. Implement these strategies to protect and grow your company's talent.

Happiness

Happiness

11 posts

ความสุขในการทำงาน คือสิ่งที่พนักงานทุกคนต้องการ รวมทั้งนายจ้างทุกคน คุณจะสร้างความสุขในการทำงานได้อย่างมีหลักการ และได้ผลจริง เมื่อศึกษาจากบทความของเราที่มีงานวิจัยในระดับโลกรองรับ Achieve maximum happiness at your workplace by learning and apply our world-class researches based on the our original studies plus the information from global-recognized managerial science researchers.

Employee Effectiveness

Employee Effectiveness

10 posts

ความสามารถของพนักงานในการสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยวิธีที่ดีที่สุด สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความสามารถของพนักงานในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมไปถึงการผลิตผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และการเพิ่มรายได้และผลกำไรอีกด้วย Employee effectiveness is a topic that's often misunderstood and poorly implemented. Learn what employee effectiveness is, how to implement it and the impact it has on organizational culture.

Case Study

Case Study

8 posts

ในส่วนนี้คือการสำรวจการใช้งานจริงและตัวอย่างของบริษัทที่ใช้ Happily เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน Real-life case study collected from our clients to show how Happily.ai could helps you improve your organization. This section explores real-life applications and examples of companies utilizing Happily to create better work culture and relationships.

Events

Events

8 posts

พบกับบันทึกการเข้าร่วมอีเวนท์และงานต่างๆจาก Happily.ai ที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงความเป็น Happily มากยิ่งขึ้น และดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

Personal Growth

Personal Growth

8 posts

การเติบโตหรือการพัฒนาตนเองนั้นเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้พนักงานมีส่วนร่วมและผูกพันกับองค์กร องค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องนี้จะพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ รวมถึงสร้างผลกำไรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น Personal growth or personal development is a key to build employee engagement. Businesses which focused on developing personal growth can improve management and make profit more effectively and sustainably.

Psychological Safety

Psychological Safety

6 posts

ความปลอดภัยทางจิตใจ หรือ Psychological Safety เป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งของทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยความปลอดภัยทางจิตใจนี้จะนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมที่รวดเร็วและส่งผลให้ทีมและองค์กรสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น Psychological Safety is one of a key factor of high-performing teams. This can lead to greater innovation and higher adaptable work environment. Ensuring psychological safety is crucial for the well-being and success of organizations.

Culture Toolkit

Culture Toolkit

6 posts

แหล่งรวบรวมเครื่องมือสำหรับผู้นำและผู้ที่สนใจเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ตั้งแต่เริ่มสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยขั้นตอนการจ้างงาน กลยุทธ์ในการส่งเสริม ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนการรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งให้ยั่งยืน A collection of tools for leaders and those interested in organizational culture. Starting with how to create the organizational culture with the hiring process, moving onto strategies for supporting and changing the culture, and finally, how to sustain a strong organizational culture.

Motivation

Motivation

2 posts

การสร้างแรงกระตุ้นในการทำงานนั้น เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการผลักดันทั้งตัวเอง และการงานไปสู่ความสำเร็จได้ แต่การสร้างแรงกระตุ้นนั้น เพียงแค่คำคมต่างๆมักจะไม่เพียงพอ อีกทั้งยังมีวิธีอื่นๆที่ดีกว่าอีกมากมายในการสร้างแรงกระตุ้นขึ้นมา Motivation is a drive to succeed, but motivation quotes from famous public figures are not enough, and sometimes, lack of the depth. This segment will help you find a better motivational method for better work.

Public Relations

Public Relations

1 post

รวบรวมข่าวเกี่ยวกับ Happily.ai All news and media presence from us

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily.ai Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search