สิ่งสำคัญที่ดึงดูดและรักษาคนเก่งและมีความสามารถสูงได้คือโปรไฟล์และภาพลักษณ์ขององค์กร เมื่อพนักงานมีความสุขและพึงพอใจกับงานที่ทำ ก็มีแนวโน้มสูงที่จะสนับสนุนและภักดีต่อองค์กร พวกเขาจะแนะนำองค์กรของตนว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่น่าทำงานด้วย คำบอกเล่าปากต่อปากเช่นนี้สำคัญต่อการสร้างชื่อเสียงที่ดีแก่องค์กร ซึ่งมีผลอย่างมากกว่าการจ้างงานด้วย

ผลกระทบของพฤติกรรม Toxic ต่อความพึงพอใจของพนักงาน

จากงานศึกษาล่าสุด เราพบว่า พฤติกรรม Toxic ในที่ทำงานทำร้ายสุขภาวะ (Well-being) ของพนักงาน จึงทำให้เราอยากศึกษาว่า พฤติกรรม Toxic ส่งผลอย่างไรต่อมุมมองของพนักงานที่มีต่อองค์กร งานชิ้นนี้จึงใช้ eNPS (employee Net Promoter Score) หรือดัชนีชี้วัดความภักดีที่ใช้วัดความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยเก็บข้อมูลจากคำถามที่ว่า “จากระดับ 0 ถึง 10 มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ที่คุณจะแนะนำบริษัทของเรา ให้บุคคลภายนอกมาทำงาน?”

คะแนน eNPS จะช่วยบอกความแตกต่างระหว่างสัดส่วนของพนักงานที่เป็น Promoter กับ Detractor ในองค์กร โดยที่ Promoter หรือ ผู้สนับสนุน หมายถึง พนักงานที่รู้สึกดีกับองค์กรและแนะนำองค์กรให้แก่เพื่อนหรือครอบครัวของตน ในทางกลับกัน Detractor หรือ ผู้ไม่พึงพอใจ คือพนักงานผู้ที่นอกจากจะไม่ชอบและไม่แนะนำองค์กรแก่ผู้อื่นแล้ว ยังพูดถึงองค์กรอย่างเสียหายอีกด้วย

💡
“Detractor ที่ประสบกับพฤติกรรม Toxic ในที่ทำงานมีมากกว่า Detractor ที่ไม่รับรู้หรือเคยประสบกับพฤติกรรมดังกล่าวถึง 2 เท่า
Pie chart of employees who are aware and unaware of toxic in workplace
Graph of employees who are aware and unaware of toxic in workplace for each group of eNPS category

หมายเหตุ: การจัดกลุ่มตัวอย่างตามคะแนน eNPS สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทดังนี้

  1. Promoter หรือ ผู้สนับสนุน คือพนักงานที่มีความพึงพอใจต่อองค์กรมาก ๆ ชื่นชอบและแนะนำแก่ผู้อื่นว่าองค์กรเป็นที่ทำงานที่ดี (ช่วงคะแนน 9 ถึง 10)
  2. Passive หรือ ผู้ที่รู้สึกเฉยๆ คือพนักงานที่พึงพอใจแต่ไม่ได้ผูกพันกับองค์กรนัก (ช่วงคะแนน 7 ถึง 8)
  3. Detractor หรือ ผู้ที่ไม่พอใจ คือพนักงานที่ไม่แนะนำองค์กรแก่ผู้อื่น ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่พึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร (ช่วงคะแนนต่ำกว่า 7 ลงไป)

กลุ่มตัวอย่างของเราประกอบด้วยพนักงานทั้งหมด 953 คน จาก 40 บริษัท ผลการศึกษาพบว่า สิ่งที่น่ากังวลคือ 63% หรือเกินกว่าครึ่งของพนักงานทั้งหมด รับรู้และเคยหรืออาจจะเคยประสบกับพฤติกรรมที่ Toxic ในที่ทำงาน จากกราฟจะเห็นว่า 16% ของพนักงานที่ตอบว่ารับรู้หรือเคยประสบและอาจจะเคยพบเจอพฤติกรรม Toxic ในที่ทำงานเป็น Detractor ในขณะที่พนักงานที่ไม่เคยรับรู้หรือประสบกับพฤติกรรม Toxic มีเพียง 9% เท่านั้นที่เป็น Detractor นั่นคือ มีสัดส่วนที่น้อยกว่าเกือบครึ่งนึงของ Detractor ที่เคยหรืออาจจะเคยพบเจอพฤติกรรมดังกล่าว โดยคะแนน eNPS ของพนักงานที่เคยรับรู้หรือประสบกับพฤติกรรม Toxic เท่ากับ 35 คะแนน ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มคนที่ไม่เคยรับรู้หรือประสบกับพฤติกรรม Toxic อยู่ 14 คะแนน (อ่านเพิ่มเติมเรื่องการคำแนนคะแนน eNPS ได้ที่นี่) จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมที่ Toxic มีความสัมพันธ์กับกลุ่มที่เป็น Detractor หรือพนักงานที่ไม่พึงพอใจกับองค์กร

ลดพฤติกรรมที่ Toxic ลดจำนวนพนักงานที่รู้สึกไม่ดีกับองค์กร

เมื่อผู้นำปล่อยให้พฤติกรรม Toxic เติบโต ก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้พนักงานรู้สึกไม่ดีและไม่ภักดีกับองค์กรและกลายเป็น Detractor ไดในที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น Detractor ยังแพร่ขยายและติดต่อกันได้ คำพูดและการกระทำของเหล่า Detractor อาจทำให้พนักงานคนอื่น ๆ เข้าร่วมและหันหลังให้องค์กรได้เช่นเดียวกันกับพวกเขา ผู้นำองค์กรสามารถลดความรู้สึกไม่พึงพอใจของพนักงานลงได้ ด้วยการไม่มองข้ามและขัดขวางไม่ให้พฤติกรรม Toxic กลายเป็นเรื่องปกติในที่ทำงานของคุณ และเราเคยแนะนำ 3 กลยุทธ์เพื่อบรรเทาและกำจัดพฤติกรรมที่ Toxic ได้แก่ สรรหาและพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับคน (Soft skills) ในตัวพนักงาน สื่อสารค่านิยมขององค์กร (Core values) ซ้ำ ๆ และส่งเสริมความปลอดภัยทางใจ (Psychological safety) ในที่ทำงาน หากสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประสบการณ์ในที่ทำงานของพนักงานเป็นเรื่องสำคัญ Well-being และความพึงพอใจของพนักงานอาจสั่นคลอนได้หากพวกเขาพบเจอพฤติกรรม Toxic ในที่ทำงาน ความสุขและความพึงพอใจของพนักงานสร้างชื่อเสียงที่ดีแก่องค์กร ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการรักษาและดึงดูดคนเก่งและมีความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากไปกว่านั้นพนักงานที่พึงพอใจในงานและองค์กร จะทุ่มเททำงานและสนับสนุนให้องค์กรประสบความสำเร็จอีกด้วย


Happily.ai ช่วยคุณได้นะ

วัฒนธรรมที่แข็งแกร่งช่วยบรรเทาพฤติกรรม Toxic ในที่ทำงานของคุณได้ Happily.ai ช่วยองค์กรเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแรงผ่านการชื่นชมยอมรับ (Recognition) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการกระตุ้นหรือขัดขวางพฤติกรรมอย่างทันท่วงที เราขอเชิญคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อเรียนรู้ว่าวิธีที่เรานำเทคโนโลยีมาใช้สร้างที่ทำงานที่น่าอยู่และยอดเยี่ยมได้ตั้งแต่วันนี้!

Happily.ai | Engage and develop your teams and leaders to build a winning culture
Enable your teams to perform their best. Get the employee engagement, embedded values, and positive relationships that create a workplace people love

อ้างอิง:

[1] https://www.futurelearn.com/info/blog/what-is-job-satisfaction

[2] https://blog.happily.ai/what-is-enps/

[3] https://blog.happily.ai/unlock-your-enps-and-employee-engagement-by-cultivating-active-people-managers/

[4] https://blog.happily.ai/leaders-can-improve-employee-well-being-by-eliminating-toxic-behaviors-in-the-workplace/

Share this post