Employee Satisfaction

Employee Satisfaction16

ไขความลับ ทำความเข้าใจกับทุกแง่มุมในด้าน ความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อซื้อใจและรักษาพวกเขาไว้ในองค์กร Employee satisfaction is a key indicator of an organization's success. HR professionals and executives need to understand the factors that affect employee satisfaction and how to measure them. Explore our studies and the impact Happily and its features have on boosting Employee Satisfaction and Happiness.

Check out the latest posts
Ruchaneeya Leepila

ดัชนีชี้วัดความภักดีของพนักงาน (eNPS)

eNPS ย่อมาจาก employee Net Promoter Score หรือดัชนีชี้วัดความภักดีและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้วัดความเป็นไปได้ที่พนักงานคนหนึ่งจะแนะนําบริษัทของตนเองในแง่ของสถานที่ทํางานให้กับผู้อื่น

Ruchaneeya Leepila
Tareef Jafferi

เพิ่มความพึงพอใจของพนักงานด้วยการกำจัดพฤติกรรม Toxic ในที่ทำงาน

เมื่อพนักงานมีความสุขและพึงพอใจกับงานที่ทำ ก็มีแนวโน้มสูงที่จะสนับสนุนและภักดีต่อองค์กร พวกเขาจะแนะนำองค์กรของตนว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่น่าทำงานด้วย

Suchanya Tangwancharoenchai

การจัดการกับภาวะ Burnout ของพนักงานที่ผู้นำและผู้จัดการต้องรู้

หากองค์กรมีผู้นำที่ดี แนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน และผู้นำที่ทุ่มเทในการแก้ไขปัญหา ผู้นำองค์กรก็จะสามารถช่วยลดปัญหา Burnout ในทีมได้

Ruchaneeya Leepila

ผู้นำองค์กรที่เก่งและครองใจคนในองค์กร พวกเขาทำกันอย่างไร

ผู้นำที่แสดงออกให้เห็นถึงทั้งการมีสติปัญญาหรือความเห็นอกเห็นใจ สิ่งนี้ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีและประสิทธิภาพการทำงานที่ดีของพนักงานอย่างเห็นได้ชัด โดยที่พนักงานมีความพึงพอใจในงานสูงถึง 86% ซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการเป็นผู้นำที่มีทั้ง สติปัญญาและความเห็นอกเห็นใจ นั้นย่อมดีกว่ามีแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง

Ruchaneeya Leepila

ผู้จัดการมีส่วนในการ Re-Onboarding พนักงานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร

6 ขั้นตอนที่ผู้จัดการควรเริ่มทำ หรือ Re-onboard กับพนักงานทุกคน ผู้จัดการสามารถส่งเสริมความสามัคคีภายในทีม ประสิทธิภาพในการทำงาน และความเป็นอยู่ที่ดี หรือ well-being ของพนักงานได้

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search