Employee Satisfaction

Employee Satisfaction18

ไขความลับ ทำความเข้าใจกับทุกแง่มุมในด้าน ความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อซื้อใจและรักษาพวกเขาไว้ในองค์กร Employee satisfaction is a key indicator of an organization's success. HR professionals and executives need to understand the factors that affect employee satisfaction and how to measure them. Explore our studies and the impact Happily and its features have on boosting Employee Satisfaction and Happiness.

Check out the latest posts
Ruchaneeya Leepila

5 ข้อมูลเชิงลึกและวิธีดำเนินการที่ทำให้การทำงานแบบ Hybrid เวิร์ก

ปรับประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากรายงาน Microsoft Work Trend Index เพื่อส่งเสริมพนักงานให้มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ด้วยการให้ความสำคัญกับ Well-being การเชื่อมต่อ การทำงานร่วมกัน และความยืดหยุ่น ที่เป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุขในการทำงานแบบ Hybrid

Bank Sutharoswatcharatorn

Happily.ai ช่วยคุณสร้าง Happy Workplace ได้อย่างไร?

Happy Workplace หรือองค์กรที่มีความสุขนั้น ไม่ใช่พนักงานยิ้มหัวเราะต่อหน้าเฉยๆ แต่มีอยู่หลายมิติและเกี่ยวพันกับ Performance ขององค์กรอย่างลึกซึ้ง และ Happily.ai นั้นช่วยคุณสร้างสิ่งนี้ได้อย่างไร? พบคำตอบจากบทความนี้!

Ruchaneeya Leepila

ดัชนีชี้วัดความภักดีของพนักงาน (eNPS)

eNPS ย่อมาจาก employee Net Promoter Score หรือดัชนีชี้วัดความภักดีและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้วัดความเป็นไปได้ที่พนักงานคนหนึ่งจะแนะนําบริษัทของตนเองในแง่ของสถานที่ทํางานให้กับผู้อื่น

Ruchaneeya Leepila
Tareef Jafferi

เพิ่มความพึงพอใจของพนักงานด้วยการกำจัดพฤติกรรม Toxic ในที่ทำงาน

เมื่อพนักงานมีความสุขและพึงพอใจกับงานที่ทำ ก็มีแนวโน้มสูงที่จะสนับสนุนและภักดีต่อองค์กร พวกเขาจะแนะนำองค์กรของตนว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่น่าทำงานด้วย

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily.ai Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search