Employee Effectiveness

Employee Effectiveness10

ความสามารถของพนักงานในการสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยวิธีที่ดีที่สุด สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความสามารถของพนักงานในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมไปถึงการผลิตผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และการเพิ่มรายได้และผลกำไรอีกด้วย Employee effectiveness is a topic that's often misunderstood and poorly implemented. Learn what employee effectiveness is, how to implement it and the impact it has on organizational culture.

Check out the latest posts
Suchanya Tangwancharoenchai

คู่มือส่งเสริม Employee Effectiveness สำหรับผู้นำองค์กร

ในขณะที่ผู้จัดการและผู้นำมักประเมินปัจจัยของการลาออกของพนักงานผิดไป การศึกษาโดย Gallup (2015) แสดงให้เห็นว่า 50% ของคนอเมริกันลาออกจากงานเพราะผู้จัดการ หนึ่งวิธีที่ผู้นำองค์กรและผู้จัดการสามารถทำเพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานได้คือ การส่งเสริมประสิทธิภาพของพนักงาน (Employee Effectiveness) นั่นเอง

Bank Sutharoswatcharatorn

ผู้จัดการจะสามารถปรับปรุง Employee Effectiveness สร้างเสริมศักยภาพของพนักงาน ได้อย่างไร?

การสร้าง Employee Effectiveness นั้นเป็นหน้าที่ของผู้จัดการ ที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยสร้างและเร่งศักยภาพของพนักงาน ให้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง แต่จะทำได้อย่างไร สามารถศึกษาได้จากบทความนี้

Bank Sutharoswatcharatorn

รู้จักกับ Employee Effectiveness สิ่งสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของลูกจ้าง ที่นายจ้างต้องใส่ใจ

Employee Effectiveness นั้นเป็นหนึ่งในคอนเสปต์ใหม่ ของการบริหารจัดการองค์กร โดนเน้นการสร้างพนักงานที่สามารถสร้าง ประสิทธิผล แต่ยังคงมีปัจจัยมากมายที่ผู้จัดการ และ ผู้บริหารต้องคำนึงถึง เพื่อที่จะก้าวไปถึงจุดดังกล่าว

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily.ai Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search