Soft Skills

Soft Skills17

Soft Skill คือทักษะที่ช่วยให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เช่น ทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง และการบริหารเวลา การพัฒนา Soft Skill จะเพิ่ม Productivity และช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน Soft skills are non-technical abilities that help you effectively interact with others and work in a team. These skills include communication, problem-solving, time management, and conflict resolution. Improving your soft skills can enhance your productivity and success in the workplace.

Check out the latest posts
Chawunrat Anantavarasilpa

คู่มือการฝึกอบรมและการพัฒนา Soft Skills ในที่ทำงาน

เมื่อองค์กรสามารถระบุช่องว่างของทักษะ Soft Skills ของพนักงานได้แล้ว จะมีวิธีดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาปรับปรุงช่องว่างเหล่านี้ได้อย่างไร?

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily.ai Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search