วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษและภาวะหมดไฟในการทำงานหรือภาวะ Burnout ของพนักงานเป็นสองประเด็นหลักที่อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรและ Well-being ที่ดีของพนักงาน ในบล็อกโพสต์นี้ เรานำเสนอกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหา Toxic และ Burnout เหล่านี้และสร้างสถานที่ทำงานเชิงบวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

 1. ประเมินและวัดระดับวัฒนธรรมที่มีอยู่
  ขั้นตอนแรกในการจัดการกับวัฒนธรรมที่เป็นพิษคือการประเมินและวัดระดับวัฒนธรรมปัจจุบัน ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น MyCulture (https://myculture.happily.ai) หรือแบบสำรวจ การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ ด้วยการทำความเข้าใจวัฒนธรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทำให้องค์กรสามารถระบุส่วนที่ต้องปรับปรุงได้จากข้อมูล
  สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณเป็นพิษ (Toxic) หรือไม่?ได้
 2. สื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา
  อีกขั้นตอนสำคัญในการจัดการกับวัฒนธรรมที่เป็นพิษคือการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมากับพนักงาน ซึ่งหมายถึงความโปร่งใสในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร และให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการหาทางออกหรือวิธีการแก้ไขร่วมกัน นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องรับฟังฟีดแบ็กของพนักงานอย่างกระตือรือร้นและดำเนินการกับฟีดแบ็กที่ได้มานั้นด้วย
 3. ระบุต้นตอของภาวะ Burnout
  ภาวะหมดไฟในการทำงานหรือ Burnout
  ของพนักงานมักเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น ภาระงานสูง ขาดอิสระ และขาดสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ในการแก้ปัญหา Burnout องค์กรควรมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขที่ต้นเหตุ ซึ่งอาจรวมถึงการลดภาระงาน เพิ่มความเป็นอิสระ และนำการจัดการงานที่ยืดหยุ่นมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
 4. ส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน (Work-Life Balance)
  ส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานด้วยการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ เช่น การออกกำลังกายเป็นประจำ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ นอกจากนี้ องค์กรควรเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่วงเวลาที่ตัดขาดจากการทำงาน เช่น เวลาพักร้อนและ “วันที่ไม่มีอีเมล” ทั่วทั้งบริษัท
 5. เป็นแบบอย่างที่ดี
  สุดท้าย สิ่งสำคัญคือการที่ผู้นำทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งหมายถึงการสร้างตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานด้วยการส่งเสริมสมดุลชีวิตการทำงานที่ดี ความโปร่งใส และการให้คุณค่ากับความคิดเห็นของพนักงาน นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องให้ผู้นำมีความรับผิดชอบต่อการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีประสิทธิผล

บทสรุป

วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษและภาวะ Burnout ของพนักงานเป็นปัญหาหลักที่อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรและ Well-being ของพนักงาน ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ องค์กรควรประเมินและวัดระดับวัฒนธรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน และทำการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา พร้อมทั้งสามารถระบุสาเหตุของ Burnout ส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงาน ด้วยการนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้ องค์กรสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีประสิทธิผล ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและ Well-being ที่ดีของพนักงาน มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความแข็งแกร่งเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กรกันเถอะ!

Share this post