Company Alignment

Company Alignment23

การที่บริษัทจะสามารถดำเนินการได้ด้วยดีนั้น ทั้งตัวองค์กร ผู้บริหาร และลูกจ้าง จำเป็นที่จะต้องมีจุดมุ่งหมายและก้าวเดินไปในทางทิศเดียวกัน รวมทั้งมีความยึดมั่นใจ ค่านิยมร่วมขององค์กร อย่างเหนียวแน่น ถึงจะประสบความสำเร็จ This section explores the importance of company and team alignment in a workforce. Every successful business requires company alignment between their core values, mission and vision among top-level executives and the employees.

Check out the latest posts
Suchanya Tangwancharoenchai

“The Silo Mentality” พฤติกรรมที่ทำลายวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง

“The Silo Mentality” เป็นอุปสรรคของการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำที่ดีต้องกำจัดวัฒนธรรมการทำงานแบบไซโลและสร้างวัฒนธรรมที่แข็งแรงให้กับองค์กร

Suchanya Tangwancharoenchai

วัฒนธรรมองค์กรของคุณตอบโจทย์พนักงานรุ่นใหม่แล้วหรือยัง?

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พร้อมรับมือกับความต้องการของพนักงานรุ่นใหม่ เพื่อที่จะรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้กับองค์กร จะต้องเริ่มจากการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนการจ้างงานจนไปถึงการฝึกอบรมหรือะจัดเทรนนิ่งให้กับพนักงาน

Suchanya Tangwancharoenchai

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ Pulse Survey

Pulse Survey เป็นเทคนิคหนึ่งที่ทำเพื่อให้ได้มุมมองหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในที่ทำงานที่รวดเร็ว แต่ได้ข้อมูลจำกัด หรือก็คือ แบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานขนาดพอดีคำ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงาน

Suchanya Tangwancharoenchai

แรงกดดันที่ผู้จัดการต้องเจอ - ความคาดหวังของผู้นำ vs. ความคาดหวังของพนักงาน

ผู้จัดการสามารถรับมือกับปัญหาความต้องการที่ขัดแย้งกันระหว่างความเห็นอกเห็นใจและผลลัพธ์ในการทำงานได้ด้วยการทำให้ผู้นำระดับสูงมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำที่มีความเห็นอกเห็นใจ ส่งเสริมการมอบอำนาจ การเชื่อมต่อ และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน และ ลดแรงกดดันด้านประสิทธิภาพการทำงานจากผู้บริหารระดับสูง

Suchanya Tangwancharoenchai

สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ด้วยการเปลี่ยนผู้จัดการให้เป็น Coach

การปรับรูปแบบการทำงานของผู้จัดการให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในโลกของธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ผู้จัดการไม่สามารถทำหน้าที่สั่งการและควบคุมได้อีกต่อไป แต่จำเป็นต้องพัฒนาทักษะในฐานะ Coach ที่มีหน้าที่ดึงพลังงานในการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้จากผู้คนที่พวกเขาทำงานด้วย

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search