วัฒนธรรมองค์กร (หรือที่เรียกกันว่า Organizational Culture, Corporate Culture, และ Company Culture เป็นต้น) นับได้ว่าเป็นแก่นแท้ของความสำเร็จในองค์กรต่าง ๆ เพราะตัววัฒนธรรมนั้นจะส่งผลกระทบทุกอย่างทั้งเชิงบวกและเชิงลบในทุกแง่มุม ตั้งแต่ความพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction) ถึง ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)

การบริหารจัดการให้วัฒธรรมองค์กรมีความแข็งแรงและพัฒนาไปในเชิงบวกนั้น อาจเป็นเรื่องที่ดูยุ่งยากซับซ้อนในสายตาผู้รับผิดชอบ แต่ในปัจจุบันนั้นได้มีการพัฒนาซอร์ฟแวร์ในเชิงวัฒนธรรมธรรม หรือ Organizational Culture Software เข้ามาเพื่อช่วยในธุรกิจ องค์กรต่าง ๆ นั้นสามารถสร้าง พัฒนา และทำนุบำรุงให้วัฒนธรรมองค์กรมีความแข็งแกร่ง และเป็นไปตามแนวทางค่านิยม (Core Values) กับ เป้าหมายองค์กร (Company Goals) ที่ได้วางไว้

ทบทวนความรู้เรื่องวัฒนธรรมองค์กร ด้วย Free E-Book  เล่มนี้

ข้อได้เปรียบสำหรับองค์กรที่นำเอาซอร์ฟแวร์ด้านวัฒนธรรมเข้ามาใช้งาน

ช่วยปรับปรุงด้านการสื่อสารและการร่วมมือกันในทีม (Communication & Collaboration)

หนึ่งในข้อได้เปรียบสูงสุดสำหรับองค์กรที่นำเอาซอร์ฟแวร์ด้านวัฒนธรรมเข้ามาใช้งานนั้นคือ การปรับปรุงด้านการสื่อสารและการร่วมมือกันภายในองค์กร เพราะซอร์ฟแวร์เหล่านี้มักจะมาพร้อมกับเครื่องมือที่เปิดกว้างให้พนักงานได้แชร์ไอเดีย แสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการต่าง ๆ อย่างแท้จริง

ซึ่งสามารถเรียกได้ว่า การนำซอร์ฟแวร์ในรูปแบบนี้เข้ามาใช้นั้น เป็นการสร้างทีม (Team Building) ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะการสื่อสารภายในที่ดีจะนำไปสู่ความเข้าอกเข้าใจ ความรู้สึกถึงความสำคัญ นำไปสู่การมีทีมเวิร์กที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว

Happily.ai Pulse Survey system
ระบบ Pulse Survey โดย Happily.ai ที่มีทั้งคำถามแบบ Choice และ ปลายเปิด

โดย Happily.ai นั้นมีฟีเจอร์การสื่อสารหลายรูปแบบบนตัวซอร์ฟแวร์ของเรา เช่น News Feed ที่ทำให้เห็นการชื่นชมกันระหว่างทีม หรืออัพเดทกระทู้ใหม่ ๆ จากบนกระดานข่าว Townhall อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร, การสื่อสารกันแบบส่วนตัวผ่าน Peer Feedback รายเดือนระหว่างเพื่อนร่วมงาน และ คำถามปลายเปิดบน Pulse Survey ที่เปรียบเสมือนการแสดงความเห็นและสร้างบทสนทนาที่อิงจากคำถามในแง่มุมชีวิตการทำงานต่าง ๆ ในรายวันซึ่งส่งตรงถึงผู้จัดการ, และ University ที่ช่วยสนับสนุนการสื่อสารด้านการพัฒนาตนเองด้วยการลงคอร์สแชร์ความรู้โดยพนักงานทั่วไป หรือคอร์สอย่างเป็นทางการจากฝ่ายพัฒนาพนักงานขององค์กร ทั้งหมดนี้เป็นการสื่อสารที่มากกว่าการแชทหรือพูดคุยกัน โดยเป็นการสื่อสารที่จะช่วยธำรง และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

พัฒนาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)

Happily.ai boost the employee engagement
ด้วยเครื่องมือที่ถูกต้อง จะช่วยให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

นอกเหนือจากการสื่อสารและทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมแล้ว ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร หรือ Employee Engagement นั้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในความสำเร็จขององค์กร เพราะพนักงานที่มีความผูกพันนั้นจะมีความตั้งใจในการทำงาน มีประสิทธิภาพการทำงาน และมีความภักดีต่อองค์กรสูง โดยที่ซอร์ฟแวร์ด้านวัฒนธรรมองค์กรบางตัว เช่น Happily.ai จึงมีฟีเจอร์หลายอย่างที่ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและพัฒนา Employee Engagement มากมาย เช่นระบบ Pulse Survey และ Feedback ช่วยส่งเสริมความเปิดกว้างในองค์กร รวมไปถึงระบบ Recognition & Rewards System ที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจและความภาคภูมิใจของพนักงานว่าพวกเขาได้สร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าต่อที่ทำงานอย่างแท้จริงอีกด้วย

ทำให้การบริหารประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Management) รวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น

การทำ Performance Management หรือการบริหารประสิทธิภาพในการทำงาน นั้นจัดได้ว่าเป็นวิธีการที่เป็นที่นิยมโดยเฉพาะในองค์กรเชิงธุรกิจ เพราะการที่บริษัทจะสามารถก้าวล้ำเหนือคู่แข่งได้นั้นจะต้องมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเหล่าพนักงานที่มีฝีมือการทำงานที่ยอดเยี่ยม แต่การทำ Performance Management นั้นไม่ได้มีแต่การวัดผลอย่างที่หลายคนเข้าใจกัน แต่ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพไปด้วย และด้วยระบบ Feedback ที่จะทำให้คุณสามารถ Coaching พนักงานและสมาชิกทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง หรือที่เรียกว่า Continuous Learning and Development ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรทันสมัย ไม่ตกยุค และสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพจนประสบผลสำเร็จอย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้

เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร (Transparency)

เพราะความโปร่งใสมีส่วนสำคัญต่อสุขภาพที่ดีในเชิงวัฒนธรรมขององค์กร ดังนั้นซอร์ฟแวร์ด้านวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณภาพนั้น จะช่วยส่งเสริมความโปร่งใสในการแชร์ความคิด ความรู้สึก ไอเดียต่าง ๆ สู่เพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร

Happily.ai Peer Feedback System
ระบบ Peer Feedback ที่ช่วยให้พนักงานสามารถแสดงความเห็นถึงกันได้

ด้วยระบบ Feedback ที่สามารถส่งได้ทั้งในรูปแบบแสดงตัวตนและแบบไม่แสดงตัวตนบน Pulse Survey ช่วยเปิดโอกาสให้พนักงานนั้นสามารถแสดงความเห็นกับผู้จัดการและผู้บริหารได้อย่างโปร่งใสมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงระบบ Townhall ที่เสมือนเว็บบอร์ดภายในบริษัท ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามาแสดงความเห็น ไอเดียต่าง ๆ ได้อย่างเปิดเผย และสามารถเปิดโพลให้โหวตกันได้อย่างเสรี เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยย่อย ๆ ในองค์กร ให้เหล่าพนักงานได้มีส่วนกับองค์กรอย่างแท้จริง

คุณพร้อมที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งหรือยัง? Happily.ai พร้อมช่วยคุณ!

เพราะซอร์ฟแวร์ด้านวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณภาพและครบครันในฟีเจอร์ที่ช่วยสนับสนุน 4 เหตุผลข้างต้น จะนำมาสู่การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งได้ดียิ่งกว่าการจัดอบรมเพียงครั้งคราวซึ่งอาจขาดความต่อเนื่อง หรือการพยายามดูแลวัฒนธรรมองค์กรโดยไม่ใช้ตัวช่วย ซึ่งยากแก่การสื่อสาร การเก็บข้อมูล และอาจทำให้เกิดปัญหามีการดูแลไม่ทั่วถึง

My Happily by Happily.ai the Analytic System
Happily.ai มาพร้อมกับระบบวิเคราะห์ที่ละเอียด เข้าใจง่าย สำหรับผู้จัดการและผู้บริหารทุกระดับ

ด้วยฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของ Happily.ai ที่นำเสนอไว้ข้างต้น พร้อมการบริการที่ดีเยี่ยมจากทีมงานของเราในทุกขั้นตอน ทางเราขอรับรองว่า การนำ Happily.ai จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและคุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้านวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และวัดผลเป็นตัวเลขได้

โดยคุณสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมทดลองบนเวอร์ชั่น Live Demo กับทีมงานของทางเราก่อนตัดสินใจใช้งานจริง

หรือ ติดต่อเราผ่านทางแบบฟอร์มนี้ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Share this post