งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าทีมขนาดใหญ่ที่มีผู้จัดการที่กระตือรือร้นมักจะมีความผูกพันต่อองค์กรของทีม หรือ Team Engagement ที่สูงขึ้น

Engagement ในระดับทีม

โควิด-19 ได้เปลี่ยนวิธีการทำงานของเราไปอย่างมาก เมื่อบริษัทต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องให้พนักงานทำงานแบบไฮบริดหรือการทำงานทางไกล การจัดการพนักงานในปัจจุบันจึงมีความซับซ้อนมากขึ้น และในขณะที่หลาย ๆ องค์กรกำลังเผชิญกับความท้าทายในการรักษาพนักงานให้มี Engagement และมีการเชื่อมต่อระหว่างกัน แต่พนักงานต่างก็ยังคงพยายามอย่างหนักเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสถานที่ทำงาน องค์กรในปัจจุบันมีการผลักดันการทำงานเป็นทีมมากขึ้นเพื่อหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน แต่อย่างไรก็ตาม การมอบหมายงานที่เป็นโปรเจ็กต์ให้กับพนักงานนั้นเป็นการเพิ่มปริมาณงานของพนักงานเป็นอย่างมาก

งานวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement) นั้นมีอยู่มากมาย แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นการศึกษาในระดับบุคคล เมื่อเร็ว ๆ นี้เองที่นักวิชาการได้เสนอว่า Engagement ไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการณ์ส่วนบุคคล แต่ยังเกิดขึ้นได้ในทีมอีกด้วย เราพบว่าผู้นำที่กระตือรือร้นซึ่งตอบฟีดแบ็กของพนักงานอย่างสม่ำเสมอนั้น จะมีทีมที่มี "คะแนนความภักดีของพนักงาน" หรือ eNPS ที่สูงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสิ่งนี้อาจนำไปสู่ Team Engagement ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เรายังไม่ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างความกระตือรือร้นของผู้จัดการกับ Team Engagement ดังนั้นในการศึกษานี้เราจึงสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างความกระตือรือร้นของผู้จัดการและระดับ Team Engagement โดยคำนึงถึงผลกระทบของขนาดทีมอีกด้วย

การศึกษาข้อมูลและผลลัพธ์

สมมติฐานของเรา: “ทีมที่มีผู้จัดการที่กระตือรือร้นมีแนวโน้มที่จะ Engage  มากขึ้น (มีคะแนน Team Engagement สูงขึ้น)”

การศึกษาข้อมูล

เราได้รวบรวมข้อมูลจาก 4 บริษัทรวม 103 ทีม (มีสมาชิกตั้งแต่ 2 ถึง 32 คนต่อทีม) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 727 คนเพื่อที่จะศึกษาผลกระทบที่ผู้จัดการมีต่อ Team Engagement  ที่ Happily.ai เราขอเสนอว่าคุณจะเข้าใจ Engagement ได้ดีที่สุดโดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการมีส่วนร่วมในบริษัทและการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน (เช่น การให้และได้รับฟีดแบ็ก คุณภาพของฟีดแบ็ก การชื่นชมยอมรับ การสร้างความสัมพันธ์ และอื่นๆ) คะแนน Team Engagement จะถูกประเมินตาม ระดับ Engagement ของสมาชิกในทีมแต่ละคน ซึ่งประกอบไปด้วย: "Engage ระดับสูงมาก", "Engage ระดับสูง", "Engage ระดับปานกลาง", "Engage ระดับต่ำ" และ "ไม่ Engage เลย" ดังแสดงในภาพด้านล่าง คะแนนของทีมเป็นคะแนนเฉลี่ยของสมาชิกทุกคนในทีม ซึ่งปรับให้เป็นมาตราฐานที่ 100 คะแนน ส่วนความกระตือรือร้นของผู้จัดการนั้นถูกกำหนดโดยความถี่ที่ผู้จัดการตอบกลับฟีดแบ็กจากทีมของพวกเขา

ผลลัพธ์เบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าความกระตือรือร้นของผู้จัดการไม่ได้มีผลกระทบต่อ Team Engagement อย่างชัดเจน

เนื่องจากความกระตือรือร้นของผู้จัดการในการตอบกลับฟีดแบ็กของทีมจะแตกต่างกันไปตามขนาดของทีม เราจึงพิจารณาขนาดทีมโดยแบ่งทีมออกเป็นสามประเภท:

 1. ทีมขนาดเล็ก —สมาชิกในทีมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 คน
 2. ทีมขนาดกลาง — สมาชิกในทีมระหว่าง 5 ถึง 8 คน
 3. ทีมขนาดใหญ่ — สมาชิกในทีมมากกว่าหรือเท่ากับ 9 คน

ผลลัพธ์เมื่อพิจารณาจากขนาดทีมถูกแสดงในภาพด้านล่างนี้

วงกลมแต่ละวงแสดงถึง 1 ทีม โดยที่สีแดงคือทีมขนาดเล็ก สีเขียวคือทีมขนาดกลาง และสีน้ำเงินทีมคือทีมขนาดใหญ่

ผลที่ได้คือ เมื่อพิจารณาอัตราการตอบกลับของผู้จัดการที่มากกว่า 50% จะเห็นได้ว่าผู้จัดการของทีมขนาดใหญ่มักจะตอบกลับฟีดแบ็กของสมาชิกในทีมมากกว่าทีมขนาดกลางและขนาดเล็ก และ เกือบครึ่ง (24 จาก 50 ทีม) ของทีมที่มีคะแนน Engagement มากกว่าค่ามัธยฐานเป็นทีมขนาดเล็ก ภาพด้านล่างนี้จะแสดงค่ามัธยฐาน (Median) พิสัย (Range) และการกระจายตัว (Distribution) ของอัตราการตอบฟีดแบ็กของผู้จัดการ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความกระตือรือร้นของผู้จัดการ คะแนน Engagement และขนาดทีมอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ค่ามัธยฐานของอัตราการตอบฟีดแบ็กของผู้จัดการของแต่ละขนาดทีมไม่แตกต่างกันมากนัก อย่างไรก็ตาม อัตราการตอบฟีดแบ็กของผู้จัดการของทีมขนาดใหญ่มีการกระจายตัวที่สูงกว่า (ดูจากความสูงของกล่องในภาพ) แสดงถึงความแตกต่างอย่างมากในระดับความกระตือรือร้นของผู้จัดการสำหรับทีมขนาดใหญ่

ต่อมาเราได้พิจารณาคะแนน Team Engagement ตามแต่ละขนาดทีม ค่ามัธยฐานคะแนน Team Engagement ของทีมขนาดใหญ่นั้นต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับทีมขนาดกลางและขนาดเล็ก

ข้อสรุปผลการศึกษา เราพบว่า:

 1. ขนาดทีมส่งผลต่อคะแนน Team Engagement
 2. มากกว่าครึ่ง (58%) ของทีมขนาดเล็ก 26% ของทีมขนาดกลาง และ 17% ของทีมขนาดใหญ่มีคะแนน Team Engagement มากกว่า 50 คะแนน
 3. สำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีผู้จัดการที่กระตือรือร้นซึ่งตอบกลับฟีดแบ็กของสมาชิกในทีมมากกว่า 50% นั้น ทุกทีมมีคะแนน Team Engagement สูงกว่า 21.88 คะแนน และสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีผู้จัดการที่กระตือรือร้นมากซึ่งตอบกลับฟีดแบ็กมากกว่า 75% นั้น ส่วนใหญ่มีคะแนน Team Engagement สูง (ค่ามัธยฐานของคะแนน Team Engagement อยู่ที่ 55.56 คะแนน)

ถึงแม้ว่าผู้จัดการของทีมขนาดเล็กมักจะมีความกระตือรือร้นน้อยที่สุด (อัตราการตอบฟีดแบ็กต่ำที่สุด) แต่คะแนน Team Engagement ของทีมขนาดเล็กมีค่ามัธยฐานที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับทีมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้จัดการของทีมขนาดเล็กสามารถพูดคุยโต้ตอบกับสมาชิกในทีมเป็นการส่วนตัวได้มากกว่าทีมขนาดใหญ่ ซึ่งสมเหตุสมผล เพราะในทีมขนาดใหญ่การมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวกับสมาชิกในทีมทุกคนในเวลาที่เหมาะสมนั้นทำได้ยากกว่า และเพื่อที่จะสร้างการโต้ตอบกับสมาชิกในทีมมากขึ้น ผู้จัดการของทีมขนาดใหญ่จำเป็นจะต้องใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่ช่วยสร้าง Engagement และส่งเสริมการให้และได้รับฟีดแบ็ก ผลการศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าทีมขนาดใหญ่ที่มีผู้จัดการที่กระตือรือร้นมาก มีแนวโน้มที่จะมีคะแนน Team Engagement อยู่ในระดับสูง


วิธีบริหารทีมขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการทีมขนาดใหญ่เป็นสิ่งที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการใหม่ เพราะเหตุนี้ผู้จัดการจึงควรรู้วิธีในการดูแลคนกลุ่มใหญ่ด้วยการช่วยสนับสนุนให้พวกเขาสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวก ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำและเคล็ดลับในการจัดการทีมขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ:

 1. สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีและแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจในบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในทีม
 2. ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมเป็นผู้ตัดสินใจและรับผิดชอบโปรเจกต์ต่างๆ
 3. สร้างช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนภายในทีมของคุณ
 4. มอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับบุคคลที่เหมาะสม
 5. เปิดรับฟีดแบ็กและสนับสนุนให้สมาชิกในทีมซื่อสัตย์กับความคิดเห็นของพวกเขา
 6. เลือกและจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างเหมาะสม

บทสรุป

ในขณะที่หลาย ๆ องค์กรเริ่มหันมาใช้การทำงานแบบทีมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน การจัดการพนักงานเป็นเรื่องที่ทำได้ยากขึ้นและต้องพึ่งพาผู้จัดการมากกว่าเดิม ในการทำงานแบบไฮบริดหรือแบบทางไกล ความต้องการของพนักงานนั้นเพิ่มขึ้นในขณะที่พวกเขามี Engagement ที่ลดลง เพื่อที่จะส่งเสริม​ Team Engagement ผู้นำและผู้จัดควรจะใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อที่จะสื่อสารและ Engage กับทีมของพวกเขา โดยการให้คำแนะนำ ให้มองไปในทิศทางเดียวกัน และให้การสนับสนุนพนักงานในทีม

การจัดการทีมโดยเฉพาะทีมใหญ่นั้นเป็นสิ่งที่ยาก เราพบว่าระดับ Team Engagement ของทีมขนาดใหญ่ต่ำกว่าทีมขนาดเล็กและขนาดกลางอย่างมาก เนื่องจากผู้นำของทีมขนาดใหญ่มีโอกาสพูดคุยตอบโต้แบบส่วนตัวกับสมาชิกในทีมน้อยกว่า เครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการให้และได้รับฟีดแบ็กและ Engagement จึงสามารถช่วยให้พวกเขาจัดการทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าระดับ Team Engagement ของทีมขนาดใหญ่นั้นจะสูงขึ้นก็ต่อเมื่อผู้จัดการมีความกระตือรือร้นในการตอบฟีดแบ็กของทีม เราขอแนะนำให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถช่วยให้คุณ Engage กับทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พบกับเราได้แล้ววันนี้ที่ Happily.ai

happily.ai

เอกสารอ้างอิง

[1]https://theconversation.com/the-future-of-work-is-hybrid-heres-an-experts-recommendations-167432

[2]https://blog.happily.ai/unlock-your-enps-and-employee-engagement-by-cultivating-active-people-managers/

[3] https://www.indeed.com/career-advice/career-development/teamwork-success

[4] https://www.gallup.com/workplace/286997/ideal-team-size-depends-manager.aspx

[5] Guchait, P. (2013). The mediating effect of team engagement between team cognitions and Team Outcomes in service-management teams. Journal of Hospitality & Tourism Research, 40(2), 139–161. https://doi.org/10.1177/1096348013495698

[6] Sharma, A., & Bhatnagar, J. (2017). Emergence of team engagement under time pressure: Role of Team Leader and team climate. Team Performance Management: An International Journal, 23(3), 171–185. https://doi.org/10.1108/tpm-06-2016-0031

[7] Business photo created by jannoon028 - www.freepik.com

Share this post