รูปแบบความเป็นผู้นำของ CEO ส่งผลกระทบอย่างมากต่อวัฒธรรมองค์กร และอย่างที่ทราบกันดีว่าการมีวัฒธรรมองค์กรที่แข็งแรงนั้นจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรและความสามารถขององค์กรในการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ การมีผู้นำที่เชื่อมั่นในพันธกิจและค่านิยมของบริษัทจะเป็นแรงกระตุ้นในการทำงานอย่างดีให้กับพนักงานทั้งบริษัท จากบทความของ Nadidah Coveney ผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นผู้นำและโค้ชผู้บริหาร ในนิตยสาร Forbes ได้พูดถึงสิ่งที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จและมีวัฒนธรรมองค์กรที่ยอดเยี่ยมมีเหมือน ๆ กัน และได้นำเสนอแนวทาง 5 สิ่งที่ CEO ทำได้เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง ดังนี้

1. ส่งเสริมพนักงานของคุณผ่านการสร้างความไว้วางใจ

การสร้างความไว้วางใจทำได้โดยส่งเสริมให้พนักงานของคุณตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของพวกเขา ให้อิสระกับพนักงานในการเรียนรู้ เติบโต และลงมือทำ ดังนั้นความไว้วางใจจึงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการส่งเสริมวัฒนธรรมการมอบอำนาจให้กับพนักงาน

2. พูดคุยเรื่องวัฒนธรรมกับผู้นำระดับสูงของคุณ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้องเริ่มต้นที่ CEO และจากนั้นทีมผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ดำเนินการในลำดับต่อ ๆ ไปผ่านข้อความจาก คุณควรนำการอภิปรายผ่านความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเปราะบาง และการเปิดกว้าง และต้องทำให้ผู้นำระดับสูงสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบทสนทนาได้ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ซื้อความเชื่อมั่นจากพวกเขาเท่านั้น แต่ยังสร้างโอกาสให้พวกเขามีสิทธิ์มีเสียงอีกด้วย

3. สร้างเส้นทางการการเติบโตที่ทำพนักงานรู้สึกมีคุณค่า ได้รับความเคารพ และชื่นชม

พนักงานทุกคนต้องการทราบว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการสนับสนุนบริษัทที่พวกเขาทำงานอยู่ และบริษัทก็ใส่ใจมากพอที่จะลงทุนในตัวพวกเขาด้วย คุณสามารถแสดงความใส่ใจนี้ได้โดยการจัดการประชุมแบบตัวต่อตัวเพื่อช่วยพนักงานในการสร้างแผนการพัฒนาส่วนบุคคลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคืบหน้าในงานของพวกเขา พนักงานจะมีแรงจูงใจในการทำงานอย่างแท้จริงเมื่อพวกเขารู้สึกมีคุณค่า ได้รับความเคารพ และได้รับการชื่นชม การที่ผู้นำแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจส่งผลกระทบอย่างมากต่อขวัญกำลังใจของพนักงานและยังส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วย

4. สร้างพื้นที่ปลอดภัย

จำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานจะต้องรู้ว่าพวกเขามีพื้นที่ปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อแบ่งปันมุมมองและความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และโปร่งใส โดยไม่มีการตอบโต้เชิงลบ คุณสามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยนี้ได้โดยจัดการประชุม Town Hall จัดการอภิปรายแผนความคืบหน้าของบริษัท หรือจัด Workshop และการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงการสนทนาไปในทางที่ดีได้ การสนทนาอย่างต่อเนื่องโดยแสดงถึงความเข้าใจ รับฟัง และการจัดหาช่องทางที่พนักงานสามารถนำเสนอปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาได้ จะเป็นเครื่องกำหนดทิศทางให้พนักงานรับรู้ว่าคุณใส่ใจและพร้อมรับฟังพวกเขาด้วย

5. จัดให้มีการปฐมนิเทศ หรือ Onboard พนักงานใหม่อย่างเหมาะสม

จัดโปรแกรมเตรียมความพร้อมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำหนดทิศทางสำหรับความสำเร็จของพนักงานใหม่ โดยเริ่มต้นด้วยการทำให้พวกเขาเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของคุณ หากพนักงานเหล่านี้ไม่เข้าใจในวัฒนธรรม สิ่งนี้ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องในส่วนสำคัญของบริษัทของคุณ คุณต้องแน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจวัฒนธรรมและวิธีที่พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมของคุณเช่นเดียวกับความสำเร็จขององค์กร

🛠️
Happily.ai ได้รวบรวมเครื่องมือสำหรับผู้นำและผู้ที่สนใจเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ตั้งแต่เริ่มสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยขั้นตอนการจ้างงาน กลยุทธ์ในการส่งเสริม ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนการรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งให้ยั่งยืนไว้ที่ Culture Toolkit

บทสรุป

CEO จำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยวางแนวทางปฏิบัติที่สนับสนุนและรักษาค่านิยมขององค์กรไว้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความไว้วางไจให้กับพนักงาน พูดคุยเรื่องวัฒนธรรมอย่างเปิดเผย หรือทำให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยและมีโอกาสที่จะเติบโตในหน้าที่การงาน ไม่มีวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทใดที่สมบูรณ์แบบ แต่เมื่อคุณพบสิ่งที่ใช้ได้ผลและทำให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงานแล้ว คุณควรทำทุกอย่างเพื่อรักษาและพัฒนาสิ่งนั้นต่อไป การเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมวัฒนธรรมที่คุณต้องการจะเป็นตัวกำหนดทิศทางสำหรับองค์กรและพนักงานของคุณ และนั่นจะเป็นผลดีต่อการเติบโตขององค์กร ความสำเร็จของพนักงาน และความสำเร็จในการเป็นผู้นำของคุณ

happily.ai

แหล่งอ้างอิง

[1] https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2019/06/25/five-things-ceos-can-do-to-build-a-great-company-culture/?sh=1774398f54c5

[2] https://blog.happily.ai/th/how-leaders-create-organizational-trust/

[3] https://blog.happily.ai/th/create-strong-empowerment-culture/

[4] https://blog.happily.ai/th/how-to-make-your-one-on-ones-with-employees-more-productive-th/

[5] https://blog.happily.ai/th/creating-psychological-safety-th/

[6] Photo by Razvan Chisu on Unsplash

Share this post