ความไว้วางใจในองค์กร หรือ Organizational Trust

จากสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรค COVID-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการทำงานเป็นอย่างมาก ทั้งองค์กรและตัวพนักงานเองมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในทุก ๆ วัน และท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนนี้ พนักงานส่วนใหญ่มักจะมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการดำเนินการหรือกลยุทธ์ขององค์กรที่น้อยลง

ความไว้วางใจในองค์กร หรือ Organizational Trust หมายถึง ความเชื่อมั่นที่พนักงานมีต่อการดำเนินการขององค์กร ซึ่งส่วนมากจะมาจากความมั่นใจในตัวผู้นำ ผู้จัดการ หรือสมาชิกในทีมแต่ละคน  และยังรวมไปถึงปัจจัยต่าง ๆ ในองค์กร เช่น พันธกิจขององค์กร วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร หรือ วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ความไว้วางใจในองค์กรเป็นพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีของพนักงาน หากพนักงานไม่มีความไว้วางใจในองค์กร สิ่งนี้อาจนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง และอัตราการลาออกของพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น

ความไว้วางใจในองค์กรนั้น เป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จของธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพราะความไว้วางใจในองค์กรส่งผลให้พนักงานมีความร่วมมือในการทำงานมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น จากการศึกษาของ Galford และ Drapeau ในปี 2002 พบว่า องค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความไว้วางใจ มักจะมีแนวโน้มที่จะผลิตสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพมากกว่า เนื่องจากองค์กรเหล่านี้สามารถคัดเลือกและรักษาพนักงานที่มีแรงจูงใจในการทำงานสูงและมักจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

4 วีธี ที่ผู้นำสามารถสร้างความไว้วางใจในองค์กรให้กับพนักงาน

การสร้างความไว้วางใจในองค์กรให้กับพนักงานต้องเริ่มจากการทำให้พวกเขารู้สึกไว้วางใจในผู้นำและเพื่อนร่วมงานของพวกเขา โดยเราขอเสนอ 4 วิธีที่ผู้นำสามารถสร้างความไว้วางใจในองค์กรให้กับพนักงานได้ดังนี้

1. สื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ผู้นำไม่สามารถสร้างความไว้วางใจได้หากไม่มีการสื่อสาร ทีมที่รู้เป้าหมายและจุดประสงค์ของงานที่ทำ และมีสมาชิกในทีมที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีแนวโน้มที่จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันมากกว่า ผู้นำจำเป็นต้องสื่อสารกับพนักงานของตนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านการเช็คอินรายวัน การส่งข้อความ หรือการหยุดที่โต๊ะของพนักงานเพื่อพูดคุยทั้งในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานและไม่เกี่ยวข้องกับงาน การสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอนั้น ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงถึงความใส่ใจ แต่ยังแสดงถึงการรับฟังและพร้อมลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่ความไว้วางใจของพนักงานอีกด้วย

2. แสดงถึงความซื่อตรงและโปร่งใส

ในบางครั้งการพูดความจริงอาจเป็นเรื่องยาก และมักจะง่ายกว่าที่ผู้นำจะบอกพนักงานถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ยิน แต่ผู้นำสามารถกระตุ้นให้พนักงานมีความไว้วางใจได้ด้วยการพูดคุยอย่างซื่อสัตย์กับพวกเขาพร้อมกับการแสดงถึงความห่วงใยที่มีต่อพวกเขาในขณะเดียวกัน มากไปกว่านั้นผู้นำควรแสดงถึงความโปร่งใสเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจหรือกระบวนการการทำงาน และอัปเดตเพื่อให้พนักงานรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สำหรับการสื่อสารอย่างซื่อสัตย์นั้น ผู้นำควรทำให้พนักงานเห็นอย่างชัดเจนว่าคุณกำลังใส่ใจความรู้สึกและต้องการได้ยินความคิดเห็นของพวกเขา พนักงานจะรู้สึกไม่มีค่าถ้าคุณพูดอยู่ฝ่ายเดียวโดยไม่ให้โอกาสพวกเขาได้พูดบ้าง การสนทนาแบบแลกเปลี่ยนกันทั้งสองทางจะทำให้พนักงานรู้ว่าคุณอยู่ที่นั่นเพื่อพูดคุยและรับฟังพวกเขา

3. รับฟังและดำเนินการตามฟีดแบ็กของพนักงาน

เป็นสิ่งที่ยากที่จะทำให้พนักงานไว้วางใจคุณ หากคุณไม่เต็มใจที่รับฟังและดำเนินการตามฟีดแบ็กของพวกเขา ผู้นำควรสื่อสารผลลัพธ์กับทีมโดยทันทีหลังได้รับฟีดแบ็กและพิจารณาร่วมกับทีมว่าสามารถดำเนินการใดได้บ้างเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในที่ทำงานของพวกเขา การสร้างแผนการปฏิบัติร่วมกับพนักงานแสดงให้พวกเขาเห็นถึงความโปร่งใสและช่วยให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่า กระบวนการทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้นำที่ไว้วางใจพนักงานและพวกเขาจะตอบแทนคุณด้วยความไว้วางใจเช่นกัน

4. แสดงความไว้วางใจในตัวพนักงาน

หากคุณแสดงให้พนักงานเห็นว่าคุณไว้วางใจพวกเขา พนักงานก็จะมีแนวโน้มที่จะเชื่อใจคุณเช่นกัน ผู้นำสามารถแสดงความไว้วางใจในตัวพนักงานได้ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ตัวอย่างเช่น เชิญให้พวกเขาเข้าร่วมการประชุมที่พวกเขามักจะไม่เข้าร่วมเป็นปกติ เพื่อให้พวกเขาแสดงความสามารถในด้านที่ต่างออกไป ผู้นำไม่ควรที่จะ Micromanage หรือควบคุมการทำงานของพนักงานอย่างใกล้ชิดมากเกินไป เนื่องจากจะทำให้พนักงานรู้สึกว่าคุณไม่ไว้วางใจในการทำงานของพวกเขา ในทางกลับกัน ผู้นำควรแสดงให้เห็นว่าตนไว้วางใจพนักงานและเชื่อมั่นในความรู้และประสบการณ์ของพวกเขา

ร่วมสร้างบทสนทนาที่มีความหมาย และสื่อสารความไว้วางใจไปสู่พนักงานกับ Happily.ai

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสรุป

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ความไว้วางใจในองค์กร เป็นสื่งที่ส่งผลอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร เพราะความไว้วางใจนี้จะนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่สูงขึ้นและช่วยลดอัตตราการลาออกของพนักงาน โดยผู้นำเป็นผู้มีส่วนร่วมหลักในการสร้างความไว้วางใจในองค์กรให้กับพนักงาน ซึ่งจำเป็นต้องเริ่มจากการทำให้พนักงานรู้สึกไว้วางใจในตัวผู้นำเอง ในบทความนี้เราได้นำเสนอแนวทางทั้ง 4 วิธีที่ผู้นำสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความไว้วางใจให้กับพนักงาน โดยผู้นำต้องมีการพูดคุยสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ แสดงความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการทำงาน รับฟังฟีดแบ็กของพนักงานและดำเนินการตามฟีดแบ็กที่ได้รับ และที่สำคัญที่สุด ผู้นำต้องแสดงความเชื่อมั่นและไว้วางใจในตัวพนักงาน

เอกสารอ้างอิง

[1]https://www.predictiveindex.com/blog/what-is-organizational-trust-and-how-to-build-it/

[2]https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2019/09/04/four-ways-to-build-trust-between-your-organization-and-employees/?sh=1fddf71c5ea1

[3]https://www.bcwinstitute.org/flourish-factor/inspirational-leadership/building-trust-in-organizations-2/

[4]https://www.achievers.com/blog/building-trust-workplace/

[5]https://kmir.arts.tu.ac.th/files/original/7d641a755d99c5c3a8b215de0215f8b2f636ab18.pdf

[6]Photo by Krakenimages on Unsplash

Share this post