จากงานศึกษาของเราช่วยให้เข้าใจว่า Soft Skills ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ และเรายังทราบว่า ประสิทธิภาพการทำงานและ Productivity มีความเชื่อมโยงกับความสุขและ Well-beingของพนักงานด้วย เราจึงสนใจศึกษาผลกระทบของ Soft Skills ต่อ Well-being และความสุขของพนักงาน เพื่อทำความเข้าใจบทบาทและความสำคัญของ Soft Skills ในการทำงานมากยิ่งขึ้น

Soft Skill ส่งผลต่อ Well-being และความสุขของพนักงานอย่างไร?

กลุ่มตัวอย่างของเราประกอบด้วยพนักงานทั้งหมด 1,433 คน จากทั้งหมด 43 บริษัท เราพิจารณา Soft Skill 6 ทักษะ คือ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking), ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy), ความคิดริเริ่ม (Initiative-making), ภาวะผู้นำ (Leadership), การมองโลกในแง่ดี (Optimism), และการตระหนักในตนเอง (Self-awareness) โดยประเมินจากความถี่และความพยายามในการฝึกฝนทักษะผ่านการตอบคำถามหรือการให้ Feedback ในแต่ละวัน นั่นคือ ยิ่งพนักงานฝึกฝนทักษะด้านใด ทักษะด้านนั้นก็ยิ่งพัฒนา นอกจากนี้เรายังเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบสำรวจความสุขรายวันของ Happily โดยที่ข้อมูลความสุขของพนักงานจะรวบรวมจากคำตอบของคำถาม ”วันนี้รู้สึกยังไงบ้าง?” และใช้ตัวชี้วัด Well-being จากองค์กรอนามัยโลก (WHO-5 Well-being Index) เพื่อประเมินระดับ Well-being ของพนักงาน

จากกราฟด้านบน จะเห็นได้ว่า Optimism ส่งผลดีต่อ Well-being และความสุขของพนักงาน ในขณะที่ Empathy กลับสร้างผลเสียต่อ Well-being ของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาไม่ได้โน้มน้าวให้พนักงานเพิกเฉยไม่ยินดียินร้ายต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว หากแต่เน้นย้ำว่า องค์กรต้องให้ความสำคัญกับ Soft Skill เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและบรรเทาผลกระทบของ Empathy ต่อ Well-being ของพนักงานต่างหาก

Empathy ช่วยให้พนักงานเข้าใจความรู้สึกและความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานผ่านมุมมองของพวกเขาต่อสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ แต่เมื่อรับรู้และเข้าใจความยากลำบากของผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง นานวันเข้าพนักงานคนนั้นก็จะเกิดความเครียดสะสม และกลายเป็นความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ พวกเขาจะรู้สึกมีความสุขน้อยลงและมี Well-being อยู่ในระดับต่ำ

ทักษะทางอารมณ์อย่าง Optimism จะเข้ามาปรับสมดุลความรู้สึกด้านลบและช่วยให้พนักงานมองเห็นโอกาสในช่วงเวลาที่ท้าทายได้ คนที่มองโลกในแง่ดีมีแนวโน้มที่จะผลักดันตนเองเพื่อหาทางออก แม้ในยามที่เผชิญสถานการณ์อันยากลำบาก ดังนั้น Optimism ที่ก่อร่างบนคุณค่าที่มีความหมายจึงเป็นพลังขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้

เมื่อประกอบกับ Initiative-making แล้ว สิ่งมหัศจรรย์ก็บังเกิด Initiative-making เป็นทักษะที่สนับสนุนให้พนักงานเลือกที่จะลงมือทำทันทีมากกว่ารอหรือดำเนินการทีหลัง พนักงานที่มีความชำนาญในทั้ง 3 ทักษะข้างต้น จะเป็นพนักงานที่เข้าใจปัญหาได้ดีกว่า ฟื้นตัวจากความจมดิ่งและความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ได้เร็วกว่า และสามารถแก้ไขปัญหาด้วยทางออกและวิธีการที่ดีกว่าผู้อื่น นั่นคือ หากองค์กรทำงานและปฏิสัมพันธ์กันบนพื้นฐานของ Empathy องค์กรก็จะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น รวมทั้งป้องกันไม่ให้วัฒนธรรมที่ Toxic เติบโตในองค์กรได้

💡
พนักงานที่มี Empathy, Optimism, และ Initiative-making สูง จะเป็นพนักงานที่เข้าใจปัญหาของผู้คนรอบตัวได้ดีกว่า ฟื้นตัวจากความจมดิ่งและความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ได้เร็วกว่า และสามารถแก้ไขปัญหาด้วยทางออกและวิธีการที่ดีกว่าผู้อื่น

เพิ่ม Soft Skill เพื่อสร้างที่ทำงานที่มีความสุข

Soft Skill จำเป็นต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นและยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ นอกจากนี้ Soft skill ยังจำเป็นต่อการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ผู้นำและหัวหน้างานจึงต้องให้ความสำคัญกับ Soft Skill ในองค์กร โดยสามารถศึกษาวิธีพัฒนา Soft Skill ในที่ทำงานผ่านบทความฉบับก่อนหน้านี้ของเรา

การพัฒนา Soft Skill เป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะต้องหมั่นฝึกฝนและทำให้มีโอกาสนำไปใช้งานจริงอย่างต่อเนื่อง พนักงานที่มี Soft Skill สูงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า หากขาดทักษะเหล่านี้จะสร้างรอยร้าวและความขัดแย้งในองค์กร และองค์กรจะไม่สามารถใช้ Hard Skill ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะปัญหาภายในองค์กรและวัฒนธรรมที่ Toxic ดังนั้นองค์กรจะเติบโตและก้าวหน้าได้ถ้าให้ความสำคัญกับ Soft Skill ตั้งแต่วันนี้


Happily.ai ช่วยคุณพัฒนา Soft Skill ในที่ทำงานได้นะ

Happily.ai ช่วยองค์กรเพิ่มพูน Soft Skill ด้วยการสร้างโอกาสให้พนักงานฝึกฝน Soft Skill ซึ่งประกอบด้วย Critical Thinking, Empathy, Initiative-making, Leadership, Optimism และ Self-awareness ผ่านการตอบคำถามและให้ Feedback รายวัน ไม่มีทางลัดใดในการพัฒนาทักษะเหล่านี้ แต่เราช่วยคุณประกอบชิ้นส่วนสำคัญเข้าด้วยกัน (ภายในไม่กี่วัน ไม่ใช่หลักเดือน!) เราขอเชิญคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมในที่ทำงานของคุณ ให้ความสำคัญกับ Soft Skill ได้ตั้งแต่วันนี้!

แหล่งอ้างอิง:
https://blog.happily.ai/happiness-and-productivity-with-happier-workers-business-thrives-th/

https://blog.happily.ai/leaders-can-improve-employee-well-being-by-eliminating-toxic-behaviors-in-the-workplace-th/

https://blog.happily.ai/the-curious-link-between-employee-engagement-and-performance/

https://blog.happily.ai/2-soft-skills-that-boost-performance-th/

Share this post